Download

Spyrale

Gewasbeschermingsmiddel

Toelatingsnummer 12975
Startdatum 21-12-2007
Expiratiedatum 1-6-2025
Formulering Emulgeerbaar concentraat
Aard werking Fungicide
Toelatingshouder ADAMA Registrations B.V.

Stof(fen)

CAS Nummer Naam Type Gehalte/Eenheid
67306-00-7 fenpropidin Werkzame stof 375 G/L
119446-68-3 difenoconazool Werkzame stof 100 G/L

Actuele gebruiksvoorschriften

Professioneel
Code Startdatum Einddatum Document
W1 5-6-2015 1-6-2025 Download

Toepassingen

1 - Bieten

DTG versie 2.0 3 gebieden
Gebruik Professioneel
Toepassingslocaties Onbedekt
Toepassingsmethoden Gewasbehandeling
Groeistadium 29 tot en met 49
Toepassingstijdstip Van juni tot en met november
Aantal toepassingen per teeltcyclus 2
Minimale interval tussen toepassingen 21 dagen
Maximum middeldosis 1 L/ha
Watervolumeschaal Van 100 tot 400 L/ha
Veiligheidstermijn 28 dagen
 • = Toepasbaar gebied

Toepassingsgebieden

 • Akkerbouwgewassen
  • Bieten
   • Suikerbiet
   • Voederbiet

Doelorganismen (versie 1.0)

 • Fungi (Schimmels)
  • Hyphomycetes
   • Hyphomycetales
    • Cercospora beticola (Bladvlekkenziekte)
    • Ramularia beticola (Bladvlekkenziekte)
  • Plectomycetes
   • Erysiphales
    • Erysiphe betae (Erysiphe polygoni) (Echte meeldauw, Meeldauw)
  • Teliomycetes
   • Uredinales
    • Uromyces beticola (Uromyces betae) (Bietenroest, Roest)

Etikettering

Component 1

Professioneel - Gevaar

Gevarenaanduidingen

Code Aanduiding
H373 Kan schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
EUH208 Bevat <naam van de sensibiliserende stof>. Kan een allergische reactie veroorzaken.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
H302 Schadelijk bij inslikken.

Veiligheidsaanbevelingen

Code Aanbeveling
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P331 GEEN braken opwekken.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water/... wassen.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301 + P310 NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Bijzonderheden

Kindveilige sluiting Nee
Tastbare aanduiding Nee

Disclaimer

Dit is een samenvatting van de toelatingsgegevens. Raadpleeg voor de complete informatie altijd het wettelijk gebruiksvoorschrift en het etiket.

Terug naar overzicht