Download

Q-Care Houtwormdood OL

Biocide

Toelatingsnummer 9255
Startdatum 15-10-1995
Expiratiedatum 9-9-9999*
Formulering Vloeistof
Toelatingshouder Q-chem B.V.

* Het middel is toegelaten tot het tijdstip waarop de lidstaten maatregelen genomen hebben om de nationale toelating in overeenstemming te brengen met het besluit over de werkzame stof van de Europese Commissie.

Stof(fen)

CAS Nummer Naam Type Gehalte/Eenheid
52645-53-1 permethrin Werkzame stof 2 G/L

Actuele gebruiksvoorschriften

Professioneel
Startdatum Document
2-6-2017 Download

Toepassingen

Toepassing 2

PT08 - Houtconserveringsmiddelen
Toegelaten gebruik Houtverduurzamingsmiddel voor het preventief behandelen van hout dat bestemd is voor gebruik onder dak, ter voorkoming van aantasting door hout aantastende insecten
Toepassingsgebieden Onbepaald
Doelorganisme(n) Hout aantastende insecten
Gebruikspecifieke instructies Onbepaald
Risicobeperkende maatregelen Dit middel is gevaarlijk voor vissen en andere waterorganismen; voorkom verontreiniging van oppervlaktewater.
Bijzonderheden Onbepaald
Voorwaarden Onbepaald
Verwijdering Behandeling en opslag van hout dienen plaats te vinden onder dak en/of boven een vloeistofdichte vloer. Lozing op het riool van het middel is niet toegestaan. Resten die het middel bevatten, dienen te worden verwijderd als chemisch afval.

Toepassing 1

PT08 - Houtconserveringsmiddelen
Toegelaten gebruik Houtverduurzamingsmiddel voor het curatief behandelen van hout onder dak dat is aangetast ter bestrijding van hout aantastende insecten
Toepassingsgebieden Onbepaald
Doelorganisme(n) Hout aantastende insecten
Gebruikspecifieke instructies Onbepaald
Risicobeperkende maatregelen Dit middel is gevaarlijk voor vissen en andere waterorganismen; voorkom verontreiniging van oppervlaktewater.
Bijzonderheden Onbepaald
Voorwaarden Onbepaald
Verwijdering Behandeling en opslag van hout dienen plaats te vinden onder dak en/of boven een vloeistofdichte vloer. Lozing op het riool van het middel is niet toegestaan. Resten die het middel bevatten, dienen te worden verwijderd als chemisch afval.

Etikettering

Component 1

Professioneel - Gevaar

Gevarenaanduidingen

Code Aanduiding
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
EUH208 Bevat <naam van de sensibiliserende stof>. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen

Code Aanbeveling
P405 Achter slot bewaren.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P331 GEEN braken opwekken.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar ....
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P308 + P311 Na (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.

Bijzonderheden

Kindveilige sluiting Nee
Tastbare aanduiding Nee

Disclaimer

Dit is een samenvatting van de toelatingsgegevens. Raadpleeg voor de complete informatie altijd het wettelijk gebruiksvoorschrift en het etiket.

Terug naar overzicht