Download

Actisan-5 L

Biocide

Toelatingsnummer 8960
Startdatum 29-8-1994
Expiratiedatum 9-9-9999*
Formulering Tablet
Toelatingshouder Veip B.V.

* Het middel is toegelaten tot het tijdstip waarop de lidstaten maatregelen genomen hebben om de nationale toelating in overeenstemming te brengen met het besluit over de werkzame stof van de Europese Commissie.

Stof(fen)

CAS Nummer Naam Type Gehalte/Eenheid
51580-86-0 natriumdichloorisocyanuraatdihydraat Werkzame stof 99,4 %

Actuele gebruiksvoorschriften

Professioneel
Startdatum Document
29-10-2010 Download

Toepassingen

Toepassing 2

PT02 - Desinfecterende middelen voor privé-gebruik en voor de openbare gezondheidszorg, alsmede andere desinfectantia
Toegelaten gebruik Ter bestrijding van bacteriën (incl. mycobacteriën, doch excl. bacteriesporen) en gisten op oppervlakken, in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen.
Toepassingsgebieden Onbepaald
Doelorganisme(n) Bacteriën, Mycobacteriën, Gisten
Risicobeperkende maatregelen Verneveling van het middel is niet toegestaan. Het middel niet in direct contact met dieren laten komen. Oppervlakken in tbc-ruimten: toepassing alleen met gebruik van geschikte beschermende kleding (overall + wegwerpoverall met capuchon), gezichtsbescherming, handschoenen en laarzen. Alle andere toepassingen (behalve toepassing in zwembaden en in oogstbakken/bloemfusten/-emmers/-vazen): toepassing alleen met gebruik van beschermde kleding (overall), gezichtsbescherming en handschoenen. Geen beschermde kleding of handschoenen nodig bij toepassing in zwembaden in oogstbakken/bloemfusten/-emmers/-vazen
Verwijdering Ter voorkoming van nadelige effecten voor bodemorganismen dient de desinfectie van dier transportmiddelen te worden uitgevoerd op locaties met een verharde ondergrond met afvoer naar een riool met aansluiting op de RWZI.

Toepassing 6

PT02 - Desinfecterende middelen voor privé-gebruik en voor de openbare gezondheidszorg, alsmede andere desinfectantia
Toegelaten gebruik Ter bestrijding van bacteriën in water in oogstbakken en bloemfusten/-emmers/-vazen
Toepassingsgebieden Onbepaald
Doelorganisme(n) Bacteriën
Risicobeperkende maatregelen Verneveling van het middel is niet toegestaan. Het middel niet in direct contact met dieren laten komen. Oppervlakken in tbc-ruimten: toepassing alleen met gebruik van geschikte beschermende kleding (overall + wegwerpoverall met capuchon), gezichtsbescherming, handschoenen en laarzen. Alle andere toepassingen (behalve toepassing in zwembaden en in oogstbakken/bloemfusten/-emmers/-vazen): toepassing alleen met gebruik van beschermde kleding (overall), gezichtsbescherming en handschoenen. Geen beschermde kleding of handschoenen nodig bij toepassing in zwembaden in oogstbakken/bloemfusten/-emmers/-vazen
Verwijdering Ter voorkoming van nadelige effecten voor bodemorganismen dient de desinfectie van dier transportmiddelen te worden uitgevoerd op locaties met een verharde ondergrond met afvoer naar een riool met aansluiting op de RWZI.

Toepassing 5

PT02 - Desinfecterende middelen voor privé-gebruik en voor de openbare gezondheidszorg, alsmede andere desinfectantia
Toegelaten gebruik Ter bestrijding van micro-organismen in zwembadwater, echter uitsluitend in therapeutische baden en privé baden voorzover niet behorend bij hotels, kampeerterreinen, recreatiecentra, en internaten en mits het middel zodanig wordt gedoseerd dat het gehalte beschikbaar chloor gemeten met DPD 1 minimaal 2 mg/l en maximaal 5 mg/l bedraagt; en het gehalte cyanuurzuur een concentratie van 100 mg/l niet zal overschrijden
Toepassingsgebieden Onbepaald
Doelorganisme(n) Micro-organismen
Risicobeperkende maatregelen Verneveling van het middel is niet toegestaan. Het middel niet in direct contact met dieren laten komen. Oppervlakken in tbc-ruimten: toepassing alleen met gebruik van geschikte beschermende kleding (overall + wegwerpoverall met capuchon), gezichtsbescherming, handschoenen en laarzen. Alle andere toepassingen (behalve toepassing in zwembaden en in oogstbakken/bloemfusten/-emmers/-vazen): toepassing alleen met gebruik van beschermde kleding (overall), gezichtsbescherming en handschoenen. Geen beschermde kleding of handschoenen nodig bij toepassing in zwembaden in oogstbakken/bloemfusten/-emmers/-vazen
Verwijdering Ter voorkoming van nadelige effecten voor bodemorganismen dient de desinfectie van dier transportmiddelen te worden uitgevoerd op locaties met een verharde ondergrond met afvoer naar een riool met aansluiting op de RWZI.

Toepassing 4

PT03 - Biociden voor veterinaire hygiëne-doeleinden
Toegelaten gebruik Ter bestrijding van bacteriën en de volgende virussen: klassieke varkenspest virus, virus van de ziekte Aujeszky en mond- en klauwzeer virus. in transportmiddelen voor dieren
Toepassingsgebieden Onbepaald
Doelorganisme(n) Bacteriën, Klassieke varkenspestvirus, Ziekte van Aujeszky's virus, Mond -en Klauwzeer virus
Risicobeperkende maatregelen Verneveling van het middel is niet toegestaan. Het middel niet in direct contact met dieren laten komen. Oppervlakken in tbc-ruimten: toepassing alleen met gebruik van geschikte beschermende kleding (overall + wegwerpoverall met capuchon), gezichtsbescherming, handschoenen en laarzen. Alle andere toepassingen (behalve toepassing in zwembaden en in oogstbakken/bloemfusten/-emmers/-vazen): toepassing alleen met gebruik van beschermde kleding (overall), gezichtsbescherming en handschoenen. Geen beschermde kleding of handschoenen nodig bij toepassing in zwembaden in oogstbakken/bloemfusten/-emmers/-vazen
Verwijdering Ter voorkoming van nadelige effecten voor bodemorganismen dient de desinfectie van dier transportmiddelen te worden uitgevoerd op locaties met een verharde ondergrond met afvoer naar een riool met aansluiting op de RWZI.

Toepassing 3

PT03 - Biociden voor veterinaire hygiëne-doeleinden
Toegelaten gebruik Ter bestrijding van bacteriën in dierverblijfplaatsen en bijbehorende ruimten
Toepassingsgebieden Onbepaald
Doelorganisme(n) Bacteriën
Risicobeperkende maatregelen Verneveling van het middel is niet toegestaan. Het middel niet in direct contact met dieren laten komen. Oppervlakken in tbc-ruimten: toepassing alleen met gebruik van geschikte beschermende kleding (overall + wegwerpoverall met capuchon), gezichtsbescherming, handschoenen en laarzen. Alle andere toepassingen (behalve toepassing in zwembaden en in oogstbakken/bloemfusten/-emmers/-vazen): toepassing alleen met gebruik van beschermde kleding (overall), gezichtsbescherming en handschoenen. Geen beschermde kleding of handschoenen nodig bij toepassing in zwembaden in oogstbakken/bloemfusten/-emmers/-vazen
Verwijdering Ter voorkoming van nadelige effecten voor bodemorganismen dient de desinfectie van dier transportmiddelen te worden uitgevoerd op locaties met een verharde ondergrond met afvoer naar een riool met aansluiting op de RWZI.

Toepassing 1

PT04 - Ontsmettingsmiddelen voor gebruik in de sector voeding en diervoeders
Toegelaten gebruik Ter bestrijding van bacteriën (incl. mycobacteriën, doch excl. bacteriesporen) en gisten op oppervlakken, welke in contact komen met eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor
Toepassingsgebieden Onbepaald
Doelorganisme(n) Bacteriën, Mycobacteriën, Gisten
Risicobeperkende maatregelen Verneveling van het middel is niet toegestaan. Het middel niet in direct contact met dieren laten komen. Oppervlakken in tbc-ruimten: toepassing alleen met gebruik van geschikte beschermende kleding (overall + wegwerpoverall met capuchon), gezichtsbescherming, handschoenen en laarzen. Alle andere toepassingen (behalve toepassing in zwembaden en in oogstbakken/bloemfusten/-emmers/-vazen): toepassing alleen met gebruik van beschermde kleding (overall), gezichtsbescherming en handschoenen. Geen beschermde kleding of handschoenen nodig bij toepassing in zwembaden in oogstbakken/bloemfusten/-emmers/-vazen
Verwijdering Ter voorkoming van nadelige effecten voor bodemorganismen dient de desinfectie van dier transportmiddelen te worden uitgevoerd op locaties met een verharde ondergrond met afvoer naar een riool met aansluiting op de RWZI.

Etikettering

Component 1

Professioneel - Waarschuwing

Gevarenaanduidingen

Code Aanduiding
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H302 Schadelijk bij inslikken.
EUH031 Vormt giftig gas in contact met zuren.

Veiligheidsaanbevelingen

Code Aanbeveling
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
P402 + P404 Op een droge plaats bewaren. In gesloten verpakking bewaren.

Bijzonderheden

Kindveilige sluiting Nee
Tastbare aanduiding Nee

Besluit(en)

Datum ondertekening Omschrijving
24-4-2015 Wijziging toelating
6-2-2015 Wijziging etikettering CLP (1272/2008)
29-10-2010 Verlenging toelating
16-5-2008 Wijziging toelating
7-3-2008 Wijziging toelating
15-4-2005 Wijziging etikettering 1999/45/EG
13-10-2000 Verlenging toelating
3-11-1995 Verlenging toelating
30-9-1994 Besluiten vóór oktober 1994

Disclaimer

Dit is een samenvatting van de toelatingsgegevens. Raadpleeg voor de complete informatie altijd het wettelijk gebruiksvoorschrift en het etiket.

Terug naar overzicht