Download

TACHIGAREN 70 WP

Gewasbeschermingsmiddel

Toelatingsnummer 8733
Startdatum 7-12-1993
Expiratiedatum 1-5-2025
Formulering Spuitpoeder
Aard werking Fungicide
Toelatingshouder Mitsui Chemicals Europe GmbH

Stof(fen)

CAS Nummer Naam Type Gehalte/Eenheid
10004-44-1 hymexazool Werkzame stof 70 %

Actuele gebruiksvoorschriften

Professioneel
Code Startdatum Einddatum Document
W2 1-5-2015 1-5-2025 Download

Toepassingen

1 - Suikerbiet

DTG versie 2.1 1 gebieden
Gebruik Professioneel
Toepassingslocaties Binnen
Toepassingsmethoden Zaadbehandeling
Groeistadium 00 tot en met 00
Maximum middeldosis 40 g/100.000 zaden
 • = Toepasbaar gebied

Toepassingsgebieden

 • Akkerbouwgewassen
  • Bieten
   • Suikerbiet

Doelorganismen (versie 1.0)

 • Fungi (Schimmels)
  • Oomycetes
   • Saprolegniales
    • Aphanomyces cochliodes
    • Aphanomyces euteiches

Etikettering

Component 1

Professioneel - Gevaar

Gevarenaanduidingen

Code Aanduiding
EUH208 Bevat <naam van de sensibiliserende stof>. Kan een allergische reactie veroorzaken.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
H228 Ontvlambare vaste stof.
H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.

Veiligheidsaanbevelingen

Code Aanbeveling
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar ....
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305 + P351 + P338 + P310 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Bijzonderheden

Kindveilige sluiting Nee
Tastbare aanduiding Nee

Disclaimer

Dit is een samenvatting van de toelatingsgegevens. Raadpleeg voor de complete informatie altijd het wettelijk gebruiksvoorschrift en het etiket.

Terug naar overzicht