Download

Halamid

Biocide

Toelatingsnummer 8242
Startdatum 1-1-1992
Expiratiedatum 9-9-9999*
Formulering Met water mengbaar concentraat
Toelatingshouder Axcentive SARL

* Het middel is toegelaten tot het tijdstip waarop de lidstaten maatregelen genomen hebben om de nationale toelating in overeenstemming te brengen met het besluit over de werkzame stof van de Europese Commissie.

Stof(fen)

CAS Nummer Naam Type Gehalte/Eenheid
127-65-1 natrium-p-tolueensulfonchloramide Werkzame stof 81 %

Actuele gebruiksvoorschriften

Professioneel
Startdatum Document
12-2-1992 Download

Toepassingen

Toepassing 2

PT02 - Desinfecterende middelen voor privé-gebruik en voor de openbare gezondheidszorg, alsmede andere desinfectantia
Toegelaten gebruik Ter bestrijding van bacteriën (excl. Mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten in ruimten, bestemd voor het verblijf van mensen
Toepassingsgebieden Onbepaald
Doelorganisme(n) Bacteriën, Gisten

Toepassing 1

PT04 - Ontsmettingsmiddelen voor gebruik in de sector voeding en diervoeders
Toegelaten gebruik Ter bestrijding van bacteriën (excl. Mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten op oppervlakken, welke in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor echter met uitzondering van melkwinningsapparatuur op de boerderij
Toepassingsgebieden Onbepaald
Doelorganisme(n) Bacteriën, Gisten

Etikettering

Component 1

Professioneel - Gevaar

Gevarenaanduidingen

Code Aanduiding
H302 Schadelijk bij inslikken.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
EUH031 Vormt giftig gas in contact met zuren.

Veiligheidsaanbevelingen

Code Aanbeveling
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301 + P330 + P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
P304 + P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P342 + P311 Bij ademhalingssymptomen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.

Bijzonderheden

Kindveilige sluiting Nee
Tastbare aanduiding Nee

Disclaimer

Dit is een samenvatting van de toelatingsgegevens. Raadpleeg voor de complete informatie altijd het wettelijk gebruiksvoorschrift en het etiket.

Terug naar overzicht