Halamid-d

Biocide

Toelatingsnummer 8241
Startdatum 25-2-1992
Expiratiedatum 9-9-9999*
Formulering Met water mengbaar concentraat
Toelatingshouder Axcentive SARL

* Het middel is toegelaten tot het tijdstip waarop de lidstaten maatregelen genomen hebben om de nationale toelating in overeenstemming te brengen met het besluit over de werkzame stof van de Europese Commissie.

Stof(fen)

CAS Nummer Naam Type Gehalte/Eenheid
127-65-1 natrium-p-tolueensulfonchloramide Werkzame stof 81 %

Actuele gebruiksvoorschriften

Professioneel
Startdatum Document
16-11-2001 Download

Toepassingen

Toepassing 1

PT03 - Biociden voor veterinaire hygiëne-doeleinden
Toegelaten gebruik Ter bestrijding van bacteriën (excl. mycobacteriën en bacteriesporen), het virus van de ziekte van Aujeszky, het mond- en klauwzeervirus alsmede het klassieke en Afrikaanse varkenspestvirus in dierverblijfplaatsen en bijbehorende ruimten.
Toepassingsgebieden Onbepaald
Doelorganisme(n) Ziekte van Aujeszky's virus, Bacteriën, Mond -en Klauwzeer virus, Klassieke varkenspestvirus, Afrikaanse varkenspest virus
Gebruikspecifieke instructies Het middel wordt onwerkzaam in alkalisch milieu.
Risicobeperkende maatregelen Behandelde oppervlakken of materialen die met eet- en drinkwaren, de grondstoffen hiervoor, dieren en personen in contact kunnen komen dienen na de inwerkingstijd grondig met schoon water te worden nagespoeld. Verneveling van het middel is niet toegestaan. Het middel niet in direct contact met dieren laten komen.
Verwijdering Toepassing is uitsluitend toegestaan indien resten van het middel verzameld en geloosd worden via het riool met een aansluiting op een RWZI. Dit middel is giftig voor vissen en andere waterorganismen: Voorkom lozing op het oppervlaktewater.

Toepassing 3

PT03 - Biociden voor veterinaire hygiëne-doeleinden
Toegelaten gebruik Ter bestrijding van bacteriën (excl. mycobacteriën en bacteriesporen), het virus van de ziekte van Aujeszky, het mond- en klauwzeervirus alsmede het klassieke en Afrikaanse varkenspestvirus op oppervlakken van schoeisel en gereedschappen die in voornoemde ruimten worden gebruikt.
Toepassingsgebieden Onbepaald
Doelorganisme(n) Ziekte van Aujeszky's virus, Afrikaanse varkenspest virus, Klassieke varkenspestvirus, Bacteriën, Mond -en Klauwzeer virus
Gebruikspecifieke instructies Het middel wordt onwerkzaam in alkalisch milieu.
Risicobeperkende maatregelen Behandelde oppervlakken of materialen die met eet- en drinkwaren, de grondstoffen hiervoor, dieren en personen in contact kunnen komen dienen na de inwerkingstijd grondig met schoon water te worden nagespoeld. Verneveling van het middel is niet toegestaan. Het middel niet in direct contact met dieren laten komen.
Verwijdering Toepassing is uitsluitend toegestaan indien resten van het middel verzameld en geloosd worden via het riool met een aansluiting op een RWZI. Dit middel is giftig voor vissen en andere waterorganismen: Voorkom lozing op het oppervlaktewater.

Toepassing 2

PT03 - Biociden voor veterinaire hygiëne-doeleinden
Toegelaten gebruik Ter bestrijding van bacteriën (excl. mycobacteriën en bacteriesporen), het virus van de ziekte van Aujeszky, het mond- en klauwzeervirus alsmede het klassieke en Afrikaanse varkenspestvirus in transportmiddelen voor dieren;
Toepassingsgebieden Onbepaald
Doelorganisme(n) Klassieke varkenspestvirus, Bacteriën, Ziekte van Aujeszky's virus, Mond -en Klauwzeer virus, Afrikaanse varkenspest virus
Gebruikspecifieke instructies Het middel wordt onwerkzaam in alkalisch milieu.
Risicobeperkende maatregelen Behandelde oppervlakken of materialen die met eet- en drinkwaren, de grondstoffen hiervoor, dieren en personen in contact kunnen komen dienen na de inwerkingstijd grondig met schoon water te worden nagespoeld. Verneveling van het middel is niet toegestaan. Het middel niet in direct contact met dieren laten komen.
Verwijdering Toepassing is uitsluitend toegestaan indien resten van het middel verzameld en geloosd worden via het riool met een aansluiting op een RWZI. Dit middel is giftig voor vissen en andere waterorganismen: Voorkom lozing op het oppervlaktewater.

Toepassing 5

PT04 - Ontsmettingsmiddelen voor gebruik in de sector voeding en diervoeders
Toegelaten gebruik Ter bestrijding van bacteriën in en op apparatuur gebruikt ten behoeve van de teelt, verwerking en opslag van aardappelen.
Toepassingsgebieden Onbepaald
Doelorganisme(n) Bacteriën
Gebruikspecifieke instructies Het middel wordt onwerkzaam in alkalisch milieu.
Risicobeperkende maatregelen Behandelde oppervlakken of materialen die met eet- en drinkwaren, de grondstoffen hiervoor, dieren en personen in contact kunnen komen dienen na de inwerkingstijd grondig met schoon water te worden nagespoeld. Verneveling van het middel is niet toegestaan. Het middel niet in direct contact met dieren laten komen.
Verwijdering Toepassing is uitsluitend toegestaan indien resten van het middel verzameld en geloosd worden via het riool met een aansluiting op een RWZI. Dit middel is giftig voor vissen en andere waterorganismen: Voorkom lozing op het oppervlaktewater.

Toepassing 4

PT04 - Ontsmettingsmiddelen voor gebruik in de sector voeding en diervoeders
Toegelaten gebruik Ter bestrijding van bacteriën in en op pootaardappelkisten, in lege bewaarplaatsen;
Toepassingsgebieden Onbepaald
Doelorganisme(n) Bacteriën
Gebruikspecifieke instructies Het middel wordt onwerkzaam in alkalisch milieu.
Risicobeperkende maatregelen Behandelde oppervlakken of materialen die met eet- en drinkwaren, de grondstoffen hiervoor, dieren en personen in contact kunnen komen dienen na de inwerkingstijd grondig met schoon water te worden nagespoeld. Verneveling van het middel is niet toegestaan. Het middel niet in direct contact met dieren laten komen.
Verwijdering Toepassing is uitsluitend toegestaan indien resten van het middel verzameld en geloosd worden via het riool met een aansluiting op een RWZI. Dit middel is giftig voor vissen en andere waterorganismen: Voorkom lozing op het oppervlaktewater.

Etikettering

Component 1

Professioneel - Gevaar

Gevarenaanduidingen

Code Aanduiding
EUH031 Vormt giftig gas in contact met zuren.
H302 Schadelijk bij inslikken.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen

Code Aanbeveling
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301 + P330 + P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
P304 + P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P342 + P311 Bij ademhalingssymptomen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.

Bijzonderheden

Kindveilige sluiting Nee
Tastbare aanduiding Nee

Disclaimer

Dit is een samenvatting van de toelatingsgegevens. Raadpleeg voor de complete informatie altijd het wettelijk gebruiksvoorschrift en het etiket.

Terug naar overzicht