Download

Sphere

Gewasbeschermingsmiddel

Toelatingsnummer 12602
Startdatum 5-11-2004
Expiratiedatum 1-5-2019
Formulering Suspensie concentraat
Aard werking Fungicide
Toelatingshouder Bayer CropScience S.A.-N.V.

Stof(fen)

CAS Nummer Naam Type Gehalte/Eenheid
94361-06-5 cyproconazool Werkzame stof 160 G/L
141517-21-7 trifloxystrobin Werkzame stof 375 G/L

Actuele gebruiksvoorschriften

Professioneel
Code Startdatum Einddatum Document
W2 26-4-2018 1-5-2019 Download
W1 27-4-2007 1-5-2019 Download
- 5-11-2004 1-5-2019 -

Toepassingen

1 - Bieten

DTG versie 2.1 3 gebieden
Gebruik Professioneel
Toepassingslocaties Onbedekt
Toepassingsmethoden Gewasbehandeling
Aantal toepassingen per teeltcyclus 2
Minimale interval tussen toepassingen 21 dagen
Maximum middeldosis 0,35 L/ha
Veiligheidstermijn 21 dagen
Opmerkingen De gegevens van dit gebruik zijn gebaseerd op het wettelijk gebruiksvoorschrift dat geldig is vanaf 01-01-2019. Raadpleeg voor de complete informatie altijd het wettelijk gebruiksvoorschrift en het etiket.
 • = Toepasbaar gebied

Toepassingsgebieden

 • Akkerbouwgewassen
  • Bieten
   • Suikerbiet
   • Voederbiet

Doelorganismen (versie 1.0)

 • Fungi (Schimmels)
  • Hyphomycetes
   • Hyphomycetales
    • Cercospora beticola (Bladvlekkenziekte)
    • Ramularia beticola (Bladvlekkenziekte)
  • Plectomycetes
   • Erysiphales
    • Erysiphe betae (Erysiphe polygoni) (Echte meeldauw, Meeldauw)
  • Teliomycetes
   • Uredinales
    • Uromyces beticola (Uromyces betae) (Bietenroest, Roest)

2 - Engels raaigras, Roodzwenkgras, Veldbeemd

DTG versie 2.1 3 gebieden
Gebruik Professioneel
Toepassingslocaties Onbedekt
Toepassingsmethoden Gewasbehandeling
Aantal toepassingen per teeltcyclus 2
Maximum middeldosis 0,5 L/ha
Veiligheidstermijn 45 dagen
Opmerkingen De gegevens van dit gebruik zijn gebaseerd op het wettelijk gebruiksvoorschrift dat geldig is vanaf 01-01-2019. Raadpleeg voor de complete informatie altijd het wettelijk gebruiksvoorschrift en het etiket.
 • = Toepasbaar gebied

Toepassingsgebieden

 • Akkerbouwgewassen
  • Graszaadteelt
   • Beemdgras
    • Veldbeemd
   • Raaigras
    • Engels raaigras
   • Zwenkgras
    • Roodzwenkgras

Doelorganismen (versie 1.0)

 • Fungi (Schimmels)
  • Teliomycetes
   • Uredinales
    • Puccinia (Roest)

3 - Zomertarwe, Wintertarwe, Triticale

DTG versie 2.1 3 gebieden
Gebruik Professioneel
Toepassingslocaties Onbedekt
Toepassingsmethoden Gewasbehandeling
Groeistadium 32 tot en met 59
Aantal toepassingen per teeltcyclus 2
Maximum middeldosis 0,5 L/ha
Veiligheidstermijn 45 dagen
Opmerkingen De gegevens van dit gebruik zijn gebaseerd op het wettelijk gebruiksvoorschrift dat geldig is vanaf 01-01-2019. Raadpleeg voor de complete informatie altijd het wettelijk gebruiksvoorschrift en het etiket.
 • = Toepasbaar gebied

Toepassingsgebieden

 • Akkerbouwgewassen
  • Granen
   • Wintergraan
    • Triticale
    • Wintertarwe
   • Zomergraan
    • Zomertarwe

Doelorganismen (versie 1.0)

 • Fungi (Schimmels)
  • Coelomycetes
   • Sphaeropsidales
    • Mycosphaerella graminicola (Zymoseptoria tritici, Septoria tritici) (Bladvlekkenziekte)
  • Plectomycetes
   • Erysiphales
    • Blumeria graminis, Erysiphe graminis (Echte meeldauw, Meeldauw)
  • Pyrenomycetes
   • Sphaeriales
    • Phaeosphaeria nodorum (Leptosphaeria nodorum, Parastagonospora nodorum, Septoria nodorum) (Bladvlekkenziekte, Kafjesbruin)
  • Teliomycetes
   • Uredinales
    • Puccinia recondita (Bruine roest, Roest)

Etikettering

Component 1

Professioneel - Gevaar

Gevarenaanduidingen

Code Aanduiding
H373 Kan schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H360D Kan het ongeboren kind schaden.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
EUH208 Bevat <naam van de sensibiliserende stof>. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Veiligheidsaanbevelingen

Code Aanbeveling
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar ....
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P308 + P311 Na (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P201 Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Stoffen

CAS Nummer Naam
94361-06-5 cyproconazool

Bijzonderheden

Kindveilige sluiting Nee
Tastbare aanduiding Nee

Disclaimer

Dit is een samenvatting van de toelatingsgegevens. Raadpleeg voor de complete informatie altijd het wettelijk gebruiksvoorschrift en het etiket.

Terug naar overzicht