HALAPUR VLOEIBAAR

Biocide

Toelatingsnummer 11917
Startdatum 29-5-1998
Expiratiedatum 9-9-9999*
Formulering Vloeistof
Toelatingshouder Veip B.V.

* Het middel is toegelaten tot het tijdstip waarop de lidstaten maatregelen genomen hebben om de nationale toelating in overeenstemming te brengen met het besluit over de werkzame stof van de Europese Commissie.

Stof(fen)

CAS Nummer Naam Type Gehalte/Eenheid
7173-51-5 didecyldimethylammoniumchloride Werkzame stof 46 G/L

Actuele gebruiksvoorschriften

Professioneel
Startdatum Document
21-8-1998 Download

Toepassingen

Toepassing 2

PT02 - Desinfecterende middelen voor privé-gebruik en voor de openbare gezondheidszorg, alsmede andere desinfectantia
Toegelaten gebruik Ter bestrijding van bacteriën (excl. mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten op oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen
Toepassingsgebieden Onbepaald
Doelorganisme(n) Bacteriën, Gisten
Gebruikspecifieke instructies Het middel wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische wasmiddelen.
Risicobeperkende maatregelen Gebruik van het middel kan leiden tot selectie van bacteriestammen die er resistent tegen zijn. Verneveling van het middel is niet toegestaan

Toepassing 1

PT04 - Ontsmettingsmiddelen voor gebruik in de sector voeding en diervoeders
Toegelaten gebruik Ter bestrijding van bacteriën (excl. mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten op oppervlakken, welke in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor echter met uitzondering van melkwinningsapparatuur op de boerderij
Toepassingsgebieden Onbepaald
Doelorganisme(n) Bacteriën, Gisten
Gebruikspecifieke instructies Het middel wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische wasmiddelen.
Risicobeperkende maatregelen Gebruik van het middel kan leiden tot selectie van bacteriestammen die er resistent tegen zijn. Verneveling van het middel is niet toegestaan

Etikettering

Component 1

Professioneel - Gevaar

Gevarenaanduidingen

Code Aanduiding
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen

Code Aanbeveling
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar ....
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Stoffen

CAS Nummer Naam
7173-51-5 didecyldimethylammoniumchloride

Bijzonderheden

Kindveilige sluiting Nee
Tastbare aanduiding Nee

Disclaimer

Dit is een samenvatting van de toelatingsgegevens. Raadpleeg voor de complete informatie altijd het wettelijk gebruiksvoorschrift en het etiket.

Terug naar overzicht