Download

BARIARD

Gewasbeschermingsmiddel

Toelatingsnummer 15792
Startdatum 14-12-2018
Expiratiedatum 30-4-2021
Formulering Suspensie concentraat
Aard werking Insecticide
Toelatingshouder Bayer CropScience S.A.-N.V.

Stof(fen)

CAS Nummer Naam Type Gehalte/Eenheid
111988-49-9 thiacloprid Werkzame stof 480 G/L

Actuele gebruiksvoorschriften

Professioneel
Code Startdatum Einddatum Document
- 14-12-2018 30-4-2021 Download

Toepassingen

1 - Aardappelen

DTG versie 2.1 4 gebieden
Gebruik Professioneel
Toepassingslocaties Onbedekt
Toepassingsmethoden Gewasbehandeling
Groeistadium 11 tot en met 89
Toepassingstijdstip Van april tot en met september
Aantal toepassingen per teeltcyclus 2
Minimale interval tussen toepassingen 7 dagen
Maximum middeldosis 0,25 L/ha
Maximum middeldosis per gewasseizoen 0,5 L/ha
Watervolumeschaal Van 200 tot 400 L/ha
Veiligheidstermijn 14 dagen
Opmerkingen Dosering per toepassing: 0,15-0,25 L/ha Maximum dosis per toepassing: Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.
 • = Toepasbaar gebied

Toepassingsgebieden

 • Akkerbouwgewassen
  • Aardappelen
   • Consumptieaardappel
   • Pootaardappel
   • Zetmeelaardappel

Doelorganismen (versie 1.0)

 • Insecta (Insecten)
  • Hemiptera (Halfvleugeligen)
   • Aphididae (Bladluizen)
    • Aphis frangulae (Wegedoornluis)
    • Aphis nasturtii (Vuilboomluis)
    • Macrosiphum euphorbiae (Aardappeltopluis) (Aardappeltopluis)
    • Myzus persicae (Groene perzikluis)

2 - Aardappelen

DTG versie 2.1 4 gebieden
Gebruik Professioneel
Toepassingslocaties Onbedekt
Toepassingsmethoden Gewasbehandeling
Groeistadium 15 tot en met 89
Toepassingstijdstip Van mei tot en met september
Aantal toepassingen per teeltcyclus 3
Minimale interval tussen toepassingen 7 dagen
Maximum middeldosis 0,15 L/ha
Maximum middeldosis per gewasseizoen 0,5 L/ha
Watervolumeschaal Van 200 tot 400 L/ha
Veiligheidstermijn 14 dagen
Opmerkingen Maximum dosis per toepassing: Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.
 • = Toepasbaar gebied

Toepassingsgebieden

 • Akkerbouwgewassen
  • Aardappelen
   • Consumptieaardappel
   • Pootaardappel
   • Zetmeelaardappel

Doelorganismen (versie 1.0)

 • Insecta (Insecten)
  • Coleoptera (Kevers)
   • Chrysomelidae (Bladhaantjes)
    • Leptinotarsa decemlineata (Coloradokever) (Coloradokever)

3 - Bieten

DTG versie 2.1 3 gebieden
Gebruik Professioneel
Toepassingslocaties Onbedekt
Toepassingsmethoden Gewasbehandeling
Groeistadium 11 tot en met 89
Toepassingstijdstip Van april tot en met augustus
Aantal toepassingen per teeltcyclus 2
Minimale interval tussen toepassingen 21 dagen
Maximum middeldosis 0,25 L/ha
Maximum middeldosis per gewasseizoen 0,5 L/ha
Watervolumeschaal Van 200 tot 400 L/ha
Veiligheidstermijn 35 dagen
Opmerkingen Maximum dosis per toepassing: Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.
 • = Toepasbaar gebied

Toepassingsgebieden

 • Akkerbouwgewassen
  • Bieten
   • Suikerbiet
   • Voederbiet

Doelorganismen (versie 1.0)

 • Insecta (Insecten)
  • Hemiptera (Halfvleugeligen)
   • Aphididae (Bladluizen)
    • Aphis fabae (Zwarte bonenluis)
    • Myzus ascalonicus (Sjalottenluis)
    • Myzus persicae (Groene perzikluis)

4 - Bloembol- en bloemknolgewassen

DTG versie 2.1 33 gebieden
Gebruik Professioneel
Toepassingslocaties Bedekt
Toepassingsmethoden Gewasbehandeling
Groeistadium 12 tot en met 91
Toepassingstijdstip Van januari tot en met december
Aantal toepassingen per teeltcyclus 3
Minimale interval tussen toepassingen 7 dagen
Maximum middeldosis 0,25 L/ha
Maximum middeldosis per gewasseizoen 0,75 L/ha
Watervolumeschaal Van 500 tot 1000 L/ha
Opmerkingen Maximum dosis per toepassing: Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.
 • = Toepasbaar gebied

Toepassingsgebieden

 • Sierteeltgewassen
  • Bloembol- en bloemknolgewassen
   • Bloembollen en bloemknollen
   • Bolbloemen en knolbloemen
    • Alstroemeria
    • Freesia
    • Gladiool
    • Iris
    • Lelie
    • Overige Bolbloemen en knolbloemen
    • Ranunculus
    • Tulp
    • Zantedeschia/Calla/Aronskelk
   • Najaarsgeplante bloembollen en -knollen
    • Anemoon
    • Blauwe druifjes
    • Iris
    • Krokus
    • Narcis
    • Overige Najaarsgeplante bloembollen en -knollen
    • Sierui
    • Sneeuwroem
    • Sterhyacint
    • Tulp
   • Voorjaarsgeplante bloembollen en -knollen
    • Cyclaam
    • Dahlia
    • Freesia
    • Gladiool
    • Lelie
    • Nerine
    • Overige Voorjaarsgeplante bloembollen en -knollen
    • Ranonkel
    • Zantedeschia/Calla/Aronskelk

Doelorganismen (versie 1.0)

 • Insecta (Insecten)
  • Hemiptera (Halfvleugeligen)
   • Aphididae (Bladluizen)
    • Brachycaudus helichrysi (Groene kortstaartluis) (Groene kortstaartluis)
    • Aphis fabae (Zwarte bonenluis)
    • Macrosiphum rosae (Gewone rozenluis)
    • Myzus ascalonicus (Sjalottenluis)
    • Aphis gossypii (Katoenluis)
    • Macrosiphum euphorbiae (Aardappeltopluis) (Aardappeltopluis)
    • Myzus persicae (Groene perzikluis)

5 - Granen

DTG versie 2.1 14 gebieden
Gebruik Professioneel
Toepassingslocaties Onbedekt
Toepassingsmethoden Gewasbehandeling
Groeistadium 39 tot en met 89
Toepassingstijdstip Van mei tot en met juli
Aantal toepassingen per teeltcyclus 1
Maximum middeldosis 0,15 L/ha
Maximum middeldosis per gewasseizoen 0,15 L/ha
Watervolumeschaal Van 200 tot 400 L/ha
Veiligheidstermijn 21 dagen
Opmerkingen Maximum dosis per toepassing: Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.
 • = Toepasbaar gebied

Toepassingsgebieden

 • Akkerbouwgewassen
  • Granen
   • Overige granen
   • Wintergraan
    • Kanariezaad (kanariegras)
    • Spelt
    • Triticale
    • Wintergerst
    • Winterrogge
    • Wintertarwe
   • Zomergraan
    • Haver
    • Zomergerst
    • Zomerrogge
    • Zomertarwe

Doelorganismen (versie 1.0)

 • Insecta (Insecten)
  • Coleoptera (Kevers)
   • Chrysomelidae (Bladhaantjes)
    • Lema cyanella (Graanhaantje)

6 - Koolzaad, Koolzaad

DTG versie 2.1 2 gebieden
Gebruik Professioneel
Toepassingslocaties Onbedekt
Toepassingsmethoden Gewasbehandeling
Groeistadium 29 tot en met 69
Toepassingstijdstip Van maart tot en met juni
Aantal toepassingen per teeltcyclus 1
Maximum middeldosis 0,15 L/ha
Maximum middeldosis per gewasseizoen 0,15 L/ha
Watervolumeschaal Van 200 tot 400 L/ha
Veiligheidstermijn 45 dagen
Opmerkingen Maximum dosis per toepassing: Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.
 • = Toepasbaar gebied

Toepassingsgebieden

 • Akkerbouwgewassen
  • Groenbemesters
   • Kruisbloemige groenbemesters
    • Koolzaad
  • Oliehoudende zaden
   • Koolzaad

Doelorganismen (versie 1.0)

 • Insecta (Insecten)
  • Coleoptera (Kevers)
   • Curculionidae (Snuitkevers)
    • Ceutorhynchus (Boorsnuitkever soorten)
   • Nitidulidae (Glanskevers)
    • Meligethes aeneus (Koolzaadglanskever) (Koolzaadglanskever)
  • Diptera (Tweevleugeligen)
   • Cecidomyiidae (Galmuggen)
    • Dasineura brassicae (Koolzaadhauwgalmug) (Koolzaadgalmug, Koolzaadhauwgalmug)

Etikettering

Component 1

Professioneel - Gevaar

Gevarenaanduidingen

Code Aanduiding
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
H360FD Kan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden.
H302 + H332 Schadelijk bij inslikken en bij inademing.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen

Code Aanbeveling
P280C Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar ....
P308 + P311 Na (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P201 Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Bijzonderheden

Kindveilige sluiting Nee
Tastbare aanduiding Nee

Besluit(en)

Datum ondertekening Omschrijving
15-2-2019 Procedurele Uitbreiding Toelatingstermijn (ath)
14-12-2018 Nieuwe toelating

Disclaimer

Dit is een samenvatting van de toelatingsgegevens. Raadpleeg voor de complete informatie altijd het wettelijk gebruiksvoorschrift en het etiket.

Terug naar overzicht