SOMI / Resoluut Insectenpoeder / Knock Off Insectenpoeder

Biocide

Toelatingsnummer NL-0019284-0000
Startdatum 21-12-2018
Expiratiedatum 16-10-2027
Formulering Stuifpoeder
Toelatingshouder Sharda Cropchem Espana S.L.

Stof(fen)

CAS Nummer Naam Type Gehalte/Eenheid
52918-63-5 deltamethrin Werkzame stof 0,050 %

Actuele gebruiksvoorschriften

Beide
Startdatum Document
21-12-2018 Download

Toepassingen

Algemene instructies

Instructies -Zie de gebruiksspecifieke gebruiksaanwijzing
Risicobeperkende maatregelen Was de handen na behandeling, verwerking en voor de maaltijd. Meng niet met andere chemicaliën of producten. Vermijd contact met behandelde oppervlakken. Niet toepassen in aanwezigheid van mensen (vooral kinderen), huisdieren of dieren. Niet toepassen in aanwezigheid van voedsel of voer Verwijder alle voedsel/voer van de plek waar het product wordt toegepast. Bedek vóór de behandeling watertanks, voer, troggen en andere oppervlakken of apparatuur die in aanraking kunnen komen met diervoeders/levensmiddelen om verontreiniging te voorkomen. Verwijder tijdens de behandeling gebruiksvoorwerpen die in contact kan komen met voedsel/voer . Om in het water levende organismen en micro-organismen in de RWZI te beschermen mogen overschotten van dit middel en de lozingen ervan niet in het riool of oppervlaktewater terechtkomen. Het product moet worden toegepast, zodat kinderen en huisdieren niet in contact kunnen komen met het product. Niet toepassen op plekken waar door regenafvoer of reiniging emissie naar het riool kan optreden.
Effecten en maatregelen Gegevens van waarschijnlijke directe of indirecte effecten Reactiviteit: Nee Chemische stabiliteit: Houdbaarheid tot 3 jaar Te vermijden omstandigheden: Vermijd extreme temperaturen. Vermijd blootstelling aan direct zonlicht. Onverenigbare materialen: sterke zuren en bases , sterke oxyderende agenten. Gevaarlijke ontbindingsproducten: Als het product tot ontbranding komt , bijvoorbeeld als gevolg van brand , kan dit leiden tot rook en giftige dampen. Eerste hulp-instructies Beschrijving van de eerste hulpmaatregelen Algemeen: Breng het slachtoffer naar de frisse lucht. Verwijder onmiddellijk alle verontreinigde kleding. Houd de patiënt in rust. Zorg dat lichaamstemperatuur op peil blijft. Als de persoon bewusteloos is, leg hem/haar met het hoofd lager dan de rest van het lichaam en met de knieën licht gebogen. Monitor de ademhaling, en indien nodig, pas kunstmatige ademhaling toe. LAAT DE PATIENT IN IEDER GEVAL NIET ALLEEN. Vervoer het slachtoffer naar een ziekenhuis en, indien mogelijk, neem de container of het etiket mee. Inslikken: bij inslikken, NIET laten braken. Onmiddellijk medische hulp inroepen en toon het etiket of het veiligheidsinformatieblad. Inademing : Zorg ervoor dat het slachtoffer frisse lucht krijgt (in frisse lucht brengen ). In het geval u ongemak opmerkt : medische hulp inroepen. Contact met de huid: In geval van aanraking met de huid, onmiddellijk wassen met veel zeep en water zonder te wrijven. Oogcontact: Spoel onmiddellijk met veel water gedurende ten minste 15 min, waarbij het ooglid wijd open wordt gehouden ; Vergeet niet om de lenzen te verwijderen. In het geval u pijn opmerkt, medische hulp inroepen. Belangrijkste symptomen en effecten, zowel acute als vertraagde: Vergiftiging kan leiden tot de volgende symptomen: paresthesie (stoornis in de gevoelssensatie), welke ernstig kan zijn in de huid en de ogen. Kan irritatie aan ogen, huid en slijmvliezen veroorzaken. Inhalatie kan irritatie en hoesten veroorzaken. Risico op longoedeem. Excitatie, gastro-intestinale stoornissen, tremoren, duizeligheid, hoofdpijn, lethargie, braken, buikpijn, spiertrekkingen, misselijkheid, verlies van bewustzijn... Bij indicatie van deze symptomen is onmiddellijke medische aandacht en de benodigde speciale behandeling nodig. In eerste instantie is de behandeling symptomatisch en ondersteunend. Noodmaatregelen ter bescherming van het milieu: Persoonlijke voorzorgsmaatregelen: beschermingsmiddelen en noodsituatie procedures: Houd mensen weg en isoleer de zone met gemorst product. Vermijd contact met gemorst product of verontreinigde oppervlakken. Milieumaatregelen: voorkom dat het product in het milieu terechtkomt (oppervlakte-en grondwater) via riolering of drainage door het vormen van beschermende barrières en het sluiten van afvoerkanalen. Informeer de bevoegde autoriteiten over ongecontroleerde lekkages of lozingen in waterlopen, drainages of rioleringen... Methoden en materialen voor insluiting en reiniging: Absorbeer de lekkage op inert materiaal (zand, kaolien ...), verzamel en plaats in goed geïdentificeerde containers als gevaarlijk afval.

Professioneel

PT18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
Toegelaten gebruik Stuif poeder insecticide en acaricide voor gebruik tegen kruipende insecten met inbegrip van kakkerlakken, mieren, vlooien en tegen spinnen door naden en kieren behandeling en behandeling van holle ruimten binnenshuis. Ook voor gebruik buitenshuis tegen mierennesten.
Toepassingsgebieden Binnenshuis, Buitenshuis
Beschrijving toepassingsgebied Binnen Buiten (enkel tegen mierennesten)
Doelorganisme(n) Spinnen, Kakkerlakken, Mieren
Gebruikspecifieke instructies Voor naden en kieren behandeling: Breng 20 g van het product in dunne lagen aan in naden en kieren waar insecten zich verbergen (onder meubels, hoeken, enz.). De applicatie kan 6 keer per jaar worden uitgevoerd met een minimuminterval van 6 weken tussen de toepassingen. Voor de behandeling van holle ruimten: Breng 20 g van het product in dunne lagen in holtes/leegtes waar insecten of spinnen zich verbergen (bijvoorbeeld boven plafonds of tussen muren). De applicatie kan 6 keer per jaar worden uitgevoerd met een minimuminterval van 6 weken tussen de toepassingen. Voor mierennest behandeling: Breng in dunne lagen aan op het gebied rond de nest ingangen en/of geïnjecteerd nest ingangen met een maximumdosis van 2 gram product per nest. De toepassing kan eenmaal per nest worden uitgevoerd tot een maximum van 5 nesten rond huizen en 7 nesten rond grotere gebouwen.
Risicobeperkende maatregelen -Zie de algemene gebruiksaanwijzing
Bijzonderheden -Zie de algemene gebruiksaanwijzing
Voorwaarden -Zie de algemene gebruiksaanwijzing
Verwijdering -Zie de algemene gebruiksaanwijzing

Toepassingsmethoden

Methode Beschrijving Dosering Frequentie Verdunning
Open systeem: verstuiven Verstuiven – Handstrooier en poederverstuiver Naden en kieren behandeling en behandeling van holle ruimten 20 g/m² . Mierenest: 2 g/nest. Naden en kieren behandeling en behandeling van holle ruimten: De toepassingsdosering is 20 g/m². De behandeling kan 6 keer per jaar worden uitgevoerd met een minimuminterval van 6 weken tussen de toepassingen. Mierennest behandeling: De toepassingsdosering is 2 g/nest. Maximaal 1 behandeling per nest, maximaal 5 nesten behandelen rond een huis en 7 nesten rond grotere gebouwen. Naden en kieren behandeling (binnenshuis): Directe toepassing door te bestrooien. Breng in dunne lagen aan in naden en kieren (onder meubels, in hoeken en andere schuilplaatsen). behandeling van holle ruimten (binnenshuis): Directe toepassing door te bestrooien. Breng in dunne lagen in holtes en leegtes (tussen scheidingswanden, gaten, enz.) Mierennest behandeling (buitenshuis): Breng in dunne lagen aan rond en op nest ingangen in de grond of geïnjecteerd in het nest in alle ingangen. 0

Niet-professioneel

PT18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
Toegelaten gebruik Stuif poeder insecticide en acaricide voor gebruik tegen kruipende insecten met inbegrip van kakkerlakken, mieren, vlooien en tegen spinnen door naden en kieren behandeling binnenshuis. Ook voor gebruik buitenshuis tegen mierennesten.
Toepassingsgebieden Buitenshuis
Beschrijving toepassingsgebied Binnen Buiten (enkel tegen mierennesten)
Doelorganisme(n) Spinnen, Kakkerlakken, Mieren, Bedwants
Gebruikspecifieke instructies Voor naden en kieren behandeling: Breng 20 g van het product in dunne lagen aan , in barsten en spleten waar insecten zich verbergen (onder meubels, hoeken, enz.) De behandeling kan worden uitgevoerd tot 2 keer per jaar met een minimuminterval van 6 weken tussen de toepassingen. Voor mierennest behandeling: Breng in dunne lagen aan op het gebied rond de nest ingangen en/of in de nest ingangen met een maximum dosis van 2 gram product per nest. De toepassing kan worden uitgevoerd eenmaal per nest tot een maximum van 5 nesten rond een huis. Als de ongediertebesmetting aanhoudt ondanks het volgen van de instructies van het etiket, neem dan contact op met een professionele ongediertebestrijder
Risicobeperkende maatregelen -Zie de algemene gebruiksaanwijzing
Bijzonderheden -Zie de algemene gebruiksaanwijzing
Voorwaarden -Zie de algemene gebruiksaanwijzing
Verwijdering -Zie de algemene gebruiksaanwijzing

Toepassingsmethoden

Methode Beschrijving Dosering Frequentie Verdunning
Open systeem: verstuiven Verstuiven – Handstrooier, verstuiver, balg en verstuifpistool Naden en kieren behandeling 20 g/m² . Mierenest: 2 g/nest. Naden en kieren behandeling: De toepassingsdosering is 20 g/m². Behandeling kan worden uitgevoerd tot 2 keer per jaar met een minimuminterval van 6 weken tussen de toepassingen. Mierennest behandeling: De toepassingsdosering is 2 g/nest. Maximaal 1 behandeling per nest, maximaal 5 nesten behandelen rond een huis. Naden en kieren behandeling (binnenshuis): Directe toepassing door te bestrooien. Breng in dunne lagen aan in naden en kieren (onder meubels, in hoeken en andere schuilplaatsen). Mierennest behandeling (buitenshuis): Breng in dunne lagen aan rond en op nest ingangen in de grond of geïnjecteerd in het nest in alle ingangen. 0

Etikettering

SOMI

Beide - Waarschuwing

Gevarenaanduidingen

Code Aanduiding
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen

Code Aanbeveling
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar ....
P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.

Bijzonderheden

Kindveilige sluiting Nee
Tastbare aanduiding Nee

Besluit(en)

Datum ondertekening Omschrijving
21-12-2018 Nieuwe toelating

Disclaimer

Dit is een samenvatting van de toelatingsgegevens. Raadpleeg voor de complete informatie altijd het wettelijk gebruiksvoorschrift en het etiket.

Terug naar overzicht