Download

DIFURE SOLO

Gewasbeschermingsmiddel

Toelatingsnummer 15699
Startdatum 2-11-2018
Expiratiedatum 31-12-2019
Formulering Emulgeerbaar concentraat
Aard werking Fungicide
Toelatingshouder Globachem N.V.

Stof(fen)

CAS Nummer Naam Type Gehalte/Eenheid
119446-68-3 difenoconazool Werkzame stof 250 G/L

Actuele gebruiksvoorschriften

Professioneel
Code Startdatum Einddatum Document
- 2-11-2018 31-12-2019 Download

Toepassingen

1 - Suikerbiet

DTG versie 2.1 1 gebieden
Gebruik Professioneel
Toepassingslocaties Onbedekt
Toepassingsmethoden Gewasbehandeling
Groeistadium 39 tot en met 99
Toepassingstijdstip Van mei tot en met oktober
Aantal toepassingen per teeltcyclus 2
Minimale interval tussen toepassingen 14 dagen
Maximum middeldosis 0,5 L/ha
Watervolumeschaal Van 100 tot 500 L/ha
Veiligheidstermijn 21 dagen
Opmerkingen Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.
 • = Toepasbaar gebied

Toepassingsgebieden

 • Akkerbouwgewassen
  • Bieten
   • Suikerbiet

Doelorganismen (versie 1.0)

 • Fungi (Schimmels)
  • Teliomycetes
   • Uredinales
    • Uromyces beticola (Uromyces betae) (Bietenroest, Roest)

Etikettering

DIFURE SOLO

Professioneel - Gevaar

Gevarenaanduidingen

Code Aanduiding
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
H302 Schadelijk bij inslikken.

Veiligheidsaanbevelingen

Code Aanbeveling
P331 GEEN braken opwekken.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar ....
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301 + P310 NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Bijzonderheden

Kindveilige sluiting Nee
Tastbare aanduiding Nee

Besluit(en)

Datum ondertekening Omschrijving
2-11-2018 Registration Report B
2-11-2018 Nieuwe toelating

Disclaimer

Dit is een samenvatting van de toelatingsgegevens. Raadpleeg voor de complete informatie altijd het wettelijk gebruiksvoorschrift en het etiket.

Terug naar overzicht