Download

MAVITA 250 EC

Gewasbeschermingsmiddel

Toelatingsnummer 15496
Startdatum 3-11-2017
Expiratiedatum 1-7-2025
Formulering Emulgeerbaar concentraat
Aard werking Fungicide
Toelatingshouder Syngenta Crop Protection B.V.

Stof(fen)

CAS Nummer Naam Type Gehalte/Eenheid
119446-68-3 difenoconazool Werkzame stof 250 G/L

Actuele gebruiksvoorschriften

Professioneel
Code Startdatum Einddatum Document
- 3-11-2017 1-7-2025 Download

Etikettering

Component 1

Professioneel - Gevaar

Gevarenaanduidingen

Code Aanduiding
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Veiligheidsaanbevelingen

Code Aanbeveling
P331 GEEN braken opwekken.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301 + P310 NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Bijzonderheden

Kindveilige sluiting Nee
Tastbare aanduiding Nee

Besluit(en)

Datum ondertekening Omschrijving
3-11-2017 Nieuwe toelating

Disclaimer

Dit is een samenvatting van de toelatingsgegevens. Raadpleeg voor de complete informatie altijd het wettelijk gebruiksvoorschrift en het etiket.

Terug naar overzicht