Deltasect, MS DELTA FLY, Vermigon Vloeibaar, Vermigon PRO SC 2.5

Biocide

Toelatingsnummer NL-0018318-0000
Startdatum 9-3-2018
Expiratiedatum 30-3-2027
Formulering Suspensie concentraat
Toelatingshouder Sharda Cropchem Espana S.L.

Stof(fen)

CAS Nummer Naam Type Gehalte/Eenheid
52918-63-5 deltamethrin Werkzame stof 2,4 %

Actuele gebruiksvoorschriften

Beide
Startdatum Document
21-3-2019 Download

Voorgaande gebruiksvoorschriften

Beide
Startdatum Document
9-3-2018 Download

Toepassingen

Algemene instructies

Instructies Zie gebruik-specifieke gebruiksaanwijzing.
Risicobeperkende maatregelen Zie gebruik-specifieke gebruiksaanwijzing.
Effecten en maatregelen Zie gebruik-specifieke gebruiksaanwijzing.

Professioneel gebruik

PT18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
Toegelaten gebruik Suspensieconcentraat insecticide voor gebruik in kieren en naden tegen kruipende insecten zoals kakkerlakken en mieren.
Toepassingsgebieden Binnenshuis
Doelorganisme(n) Kakkerlakken, Mieren, Kruipende Insecten
Gebruikspecifieke instructies DELTASECT toepassen met behulp van een pomp of spuitapparaat. Alleen toepassen in kieren en naden. Het product in water verdunnen in een verhouding van 1: 100. De verkregen oplossing spuiten in een dosering van 1 liter gebruiksoplossing per 20 m2. De gebruiksoplossing toepassen door middel van een lagedrukspuit (hand- of rugspuit). Toepassen met een maximale spuitbreedte van 0,1 m op de behandelde oppervlakken. Bij het leegmaken VERPAKKINGEN GRONDIG NASPOELEN met behulp van een geïntegreerd spoelapparaat onder druk of drie keer handmatig omspoelen. Gebruik reinigingsmiddel voor het spuitapparaat. Voorkom dat spoelwater naar het riool wordt gespoeld. Het product is niet bedoeld om te worden gebruikt in ruimtes waar dieren worden gehuisvest. Blootstelling aan gehuisveste dieren wordt daarom niet verwacht.
Risicobeperkende maatregelen Alleen als insecticide gebruiken. Alleen voor gebruik binnenshuis. Was uw handen en rechtstreeks blootgestelde huid na het hanteren van het product voor het eten, drinken en roken. Niet mengen met andere chemicaliën en producten. Vermijd contact met behandelde oppervlakken. Niet toepassen in het bijzijn van mensen (met name kinderen) en (huis-)dieren. Aangemaakte spuitoplossing nooit bewaren. Voor elk gebruik een nieuwe spuitoplossing aanmaken. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Verwijder voedingsmiddelen en diervoeder voorafgaand aan behandeling. Verwijderd houden van voorwerpen die in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en diervoeder. Dek wateropslagtanks, oppervlakken voor voedselbereiding, apparatuur voor voedselbereiding en bestek af met ondoorlaatbaar plastic voorafgaand aan behandeling. Behandelde ruimten kunnen opnieuw betreden worden door mens, huis- en andere dieren, zodra de behandelde oppervlakken weer droog zijn. Resistentiebeheer: Deltamethrin wordt gebruikt in biocides gedurende een beperkte periode en draagt derhalve naar verwachting niet bij aan de ontwikkeling van resistentie in doelorganismen. Om resistentieontwikkeling in doelorganismen te voorkomen wordt aangeraden het gebruik van deltamethrin bevattende producten af te wisselen met andere insecticiden die geen pyrethroïden bevatten.
Bijzonderheden Bijzondere directe of indirecte effecten: Kan irritatie van de huid, ogen en slijmvliezen veroorzaken. EHBO-instructies: Algemeen: Het slachtoffer in de frisse lucht brengen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Laat het slachtoffer rusten. Bewaar constante lichaamstemperatuur. Bij bewusteloosheid draai het slachtoffer voorzichtig op zijn zij, behalve bij vermoedens van hoofd- en/of nekletsel. Controleer ademhaling en beadem indien nodig. Slachtoffer niet alleen laten. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Na inslikken: GEEN braken opwekken. Na inademen: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een arts raadplegen. Bij contact met de huid: voorzichtig wassen met veel water en zeep. Bij contact met de ogen: onmiddellijk afspoelen met water gedurende meer dan 15 minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij onwel voelen een arts raadplegen. Noodmaatregelen ter bescherming van het milieu: Voorkom dat het product in de omgeving (oppervlak- en grondwater), riolering, drainage, enz. komt door beschermende barrières op te werpen en afvoerkanalen af te sluiten. Informeer de bevoegde autoriteiten in geval van lekkage naar waterwegen, rioleringen, etc. Methoden en materialen voor insluiting en reiniging: Absorbeer gemorst product met inert materiaal (zand, kaoline, etc.), verzamel in vat en markeer en voer af als chemisch afval.
Voorwaarden Bewaar het product in gesloten originele verpakking in een koele, droge en goed geventileerde ruimte. Bewaar het product in de originele verpakking buiten bereik van kinderen en huisdieren.Voorkom hoge temperaturen en direct zonlicht. Bescherm tegen vocht. De verpakkingen zo plaatsen dat lucht vrij kan circuleren. Verwijderd houden van oxidatiemiddelen, alkaliën (bijtende oplossingen), of zuren. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Opgeslagen verpakkingen regelmatig controleren op beschadigingen. Onder deze voorwaarden is DELTASECT 2 jaar houdbaar.
Verwijdering Aangemaakte spuitoplossing nooit bewaren. Voor elk gebruik een nieuwe spuitoplossing aanmaken. Voorkom verontreiniging van vijvers/ meren, waterleidingen, of poelen met verdund product of lege verpakkingen. Verpakking niet in afvoer legen. Bij het leegmaken VERPAKKINGEN GRONDIG NASPOELEN met behulp van een geïntegreerd spoelapparaat onder druk of drie keer handmatig omspoelen. Gebruik reinigingsmiddel voor het spuitapparaat. Voorkom dat spoelwater naar het riool wordt gespoeld. Verpakking niet opnieuw gebruiken. Verwijder de inhoud/container overeenkomstig de lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving.

Toepassingsmethoden

Methode Beschrijving Dosering Frequentie Verdunning
Spuiten VI.1. Spuiten Naden en kieren behandeling met lagedrukspuit (handspuit en rugspuit). 50 mL product in 5 L water per 100 m2 oppervlak Maximaal 6-8 toepassingen per jaar. Toepassing kan na 2 maanden herhaald worden. 1:100

Non Professioneel gebruik

PT18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
Toegelaten gebruik Suspensieconcentraat insecticide voor gebruik in kieren en naden tegen kruipende insecten zoals kakkerlakken en mieren.
Toepassingsgebieden Binnenshuis
Doelorganisme(n) Kakkerlakken, Mieren, Kruipende Insecten
Gebruikspecifieke instructies DELTASECT toepassen met behulp van een pomp of spuitapparaat. Alleen toepassen in kieren en naden. Het product in water verdunnen in een verhouding van 1: 100. Gebruik de bijgevoegde pipet om het product te doseren bij het voorbereiden van de spuitvloeistof. De verkregen oplossing spuiten in een dosering van 100 ml gebruiksoplossing per 2 m2. De gebruiksoplossing toepassen door middel van een lagedrukspuit (hand- of rugspuit). Toepassen met een maximale spuitbreedte van 0,1 m op de behandelde oppervlakken. Bij het leegmaken VERPAKKINGEN GRONDIG NASPOELEN met behulp van een geïntegreerd spoelapparaat onder druk of drie keer handmatig omspoelen. Gebruik reinigingsmiddel voor het spuitapparaat. Voorkom dat spoelwater naar het riool wordt gespoeld.
Risicobeperkende maatregelen Alleen als insecticide gebruiken. Alleen voor gebruik binnenshuis. Was uw handen en rechtstreeks blootgestelde huid na het hanteren van het product voor het eten, drinken en roken. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Aangemaakte spuitoplossing nooit bewaren. Voor elk gebruik een nieuwe spuitoplossing aanmaken. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Verwijderd houden van voorwerpen die in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en diervoeder. Dek wateropslagtanks, oppervlakken voor voedselbereiding, apparatuur voor voedselbereiding en bestek af met ondoorlaatbaar plastic voorafgaand aan behandeling. Behandelde ruimten kunnen opnieuw betreden worden door mens, huis- en andere dieren, zodra de behandelde oppervlakken weer droog zijn. Resistentiebeheer: Deltamethrin wordt gebruikt in biocides gedurende een beperkte periode en draagt derhalve naar verwachting niet bij aan de ontwikkeling van resistentie in doelorganismen. Om resistentieontwikkeling in doelorganismen te voorkomen wordt aangeraden het gebruik van deltamethrin bevattende producten af te wisselen met andere insecticiden die geen pyrethroïden bevatten. Het product mag niet worden gebruikt in stallen en huisvesting voor dieren en daarom wordt geen blootstelling aan gehuisveste dieren verwacht.
Bijzonderheden Bijzondere directe of indirecte effecten: Kan irritatie van de huid, ogen en slijmvliezen veroorzaken. EHBO-instructies: Algemeen: Het slachtoffer in de frisse lucht brengen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Laat het slachtoffer rusten. Bewaar constante lichaamstemperatuur. Bij bewusteloosheid draai het slachtoffer voorzichtig op zijn zij, behalve bij vermoedens van hoofd- en/of nekletsel. Controleer ademhaling en beadem indien nodig. Slachtoffer niet alleen laten. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Na inslikken: GEEN braken opwekken. Na inademen: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze makkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een arts raadplegen. Bij contact met de huid: voorzichtig wassen met veel water en zeep. Bij contact met de ogen: onmiddellijk afspoelen met water gedurende minimaal 15 minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij onwel voelen een arts raadplegen. Noodmaatregelen ter bescherming van het milieu: Voorkom dat het product in de omgeving (oppervlak- en grondwater), riolering, drainage, enz. komt door beschermende barrières op te werpen en afvoerkanalen af te sluiten. Informeer de bevoegde autoriteiten in geval van lekkage naar waterwegen, rioleringen, etc. Methoden en materialen voor insluiting en reiniging: Absorbeer gemorst product met inert materiaal (zand, kaoline, etc.), verzamel in vat en markeer en voer af als chemisch afval.
Voorwaarden Bewaar het product in gesloten originele verpakking in een koele, droge en goed geventileerde ruimte. Bewaar het product in de originele verpakking buiten bereik van kinderen en huisdieren. Voorkom hoge temperaturen en direct zonlicht. Bescherm tegen vocht. De verpakkingen zo plaatsen dat lucht vrij kan circuleren. Verwijderd houden van oxidatiemiddelen, alkaliën (bijtende oplossingen), of zuren. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Opgeslagen verpakkingen regelmatig controleren op beschadigingen. Onder deze voorwaarden is DELTASECT 2 jaar houdbaar.
Verwijdering Aangemaakte spuitoplossing nooit bewaren. Voor elk gebruik een nieuwe spuitoplossing aanmaken. Voorkom verontreiniging van vijvers/ meren, waterleidingen, of poelen met verdund product of lege verpakkingen. Verpakking niet in afvoer legen. Bij het leegmaken VERPAKKINGEN GRONDIG NASPOELEN met behulp van een geïntegreerd spoelapparaat onder druk of drie keer handmatig omspoelen. Gebruik reinigingsmiddel voor het spuitapparaat. Voorkom dat spoelwater naar het riool wordt gespoeld. Verwijder de inhoud/container overeenkomstig de lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving.

Toepassingsmethoden

Methode Beschrijving Dosering Frequentie Verdunning
Spuiten VI.1. Spuiten Naden en kieren behandeling met lagedrukspuit (handspuit en rugspuit). 1 ml product verdund in 100 ml water voor behandeling van 2 m2 Maximaal 2 toepassingen per jaar. Toepassing kan na 2 maanden herhaald worden. 1:100

Etikettering

Deltasect, MS DELTA FLY, Vermigon Vloeibaar, Vermigon PRO SC 2.5

Beide - Waarschuwing

Gevarenaanduidingen

Code Aanduiding
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
EUH208 Bevat 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen

Code Aanbeveling
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar ....
P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.

Bijzonderheden

Kindveilige sluiting Nee
Tastbare aanduiding Nee

Besluit(en)

Datum ondertekening Omschrijving
21-3-2019 Toevoegen middelnaam
9-3-2018 Nieuwe toelating
9-3-2018 SPC (Bijlage I)
9-3-2018 Evaluation report (Bijlage II)

Disclaimer

Dit is een samenvatting van de toelatingsgegevens. Raadpleeg voor de complete informatie altijd het wettelijk gebruiksvoorschrift en het etiket.

Terug naar overzicht