TEVAN ALGVRIJ

Biocide

Toelatingsnummer 12255
Startdatum 21-12-2001
Expiratiedatum 9-9-9999*
Formulering Vloeistof
Toelatingshouder Tevan B.V.

* Het middel is toegelaten tot het tijdstip waarop de lidstaten maatregelen genomen hebben om de nationale toelating in overeenstemming te brengen met het besluit over de werkzame stof van de Europese Commissie.

Stof(fen)

CAS Nummer Naam Type Gehalte/Eenheid
7173-51-5 didecyldimethylammoniumchloride Werkzame stof 100 G/L

Actuele gebruiksvoorschriften

Beide
Startdatum Document
21-9-2018 Download

Voorgaande gebruiksvoorschriften

Beide
Startdatum Document
26-10-2012 Download

Toepassingen

Toepassing 1

PT02 - Desinfecterende middelen voor privé-gebruik en voor de openbare gezondheidszorg, alsmede andere desinfectantia
Toegelaten gebruik Ter bestrijding van groene aanslag
Toepassingsgebieden Onbepaald
Doelorganisme(n) Groene aanslag
Gebruikspecifieke instructies Het middel wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische wasmiddelen
Risicobeperkende maatregelen Het behandelen van verharde oppervlakken en apparatuur naast watergangen bij de bestrijding van groene aanslag is niet toegestaan. Dit middel is giftig voor vissen en andere waterorganismen: Voorkomen moet worden dat de vloeistof het oppervlaktewater bereikt Gebruik van het middel kan leiden tot selectie van bacteriestammen, die er resistent tegen zijn. Houd huisdieren weg van de behandelde plekken, zolang deze nog vochtig zijn.
Verwijdering Dit middel is giftig voor vissen en andere waterorganismen: Voorkomen moet worden dat de vloeistof het oppervlaktewater bereikt.

Toepassing 2

PT02 - Desinfecterende middelen voor privé-gebruik en voor de openbare gezondheidszorg, alsmede andere desinfectantia
Toegelaten gebruik Ter bestrijding van groene aanslag
Toepassingsgebieden Onbepaald
Doelorganisme(n) Groene aanslag
Gebruikspecifieke instructies Het middel wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische wasmiddelen
Risicobeperkende maatregelen Het behandelen van verharde oppervlakken en apparatuur naast watergangen bij de bestrijding van groene aanslag is niet toegestaan. Dit middel is giftig voor vissen en andere waterorganismen: Voorkomen moet worden dat de vloeistof het oppervlaktewater bereikt Gebruik van het middel kan leiden tot selectie van bacteriestammen, die er resistent tegen zijn. Houd huisdieren weg van de behandelde plekken, zolang deze nog vochtig zijn.
Verwijdering Dit middel is giftig voor vissen en andere waterorganismen: Voorkomen moet worden dat de vloeistof het oppervlaktewater bereikt.

Etikettering

Component 1

Beide - Gevaar

Gevarenaanduidingen

Code Aanduiding
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen

Code Aanbeveling
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.

Bijzonderheden

Kindveilige sluiting Ja
Tastbare aanduiding Ja

Disclaimer

Dit is een samenvatting van de toelatingsgegevens. Raadpleeg voor de complete informatie altijd het wettelijk gebruiksvoorschrift en het etiket.

Terug naar overzicht