Download

BRODITEC G-29 / BRODILUX GRAAN / BRODITOP NEXT WHEAT / BRODITOP SENSITIVE WHEAT / DEVILTOP SENSITIVE WHEAT / MUSKIL EXCELLENT GRAAN / RODETOX BRODILO GRAAN / RODIBROD SENSITIVE WHEAT / ZED BF WHEAT

Biocide

Toelatingsnummer NL-0018192-0000
Startdatum 29-12-2017
Expiratiedatum 15-2-2023
Formulering Lokmiddel (klaar voor gebruik)
Toelatingshouder Zapi S.p.A.

Stof(fen)

CAS Nummer Naam Type Gehalte/Eenheid
56073-10-0 brodifacoum Werkzame stof 0,0029 %

Actuele gebruiksvoorschriften

Beide
Startdatum Document
31-8-2018 Download

Voorgaande gebruiksvoorschriften

Beide
Startdatum Document
2-2-2018 Download
29-12-2017 Download

Toepassingen

Algemene instructies

Instructies Professioneel - Lees en volg de productinformatie evenals de informatie die bij het product wordt geleverd of wordt meegegeven in het verkooppunt, alvorens het product te gebruiken. - Voer voorafgaand aan de behandeling een onderzoek uit in het geïnfesteerde gebied om te bepalen om welke knaagdiersoort het gaat en waar de knaagdieren actief zijn, en om de waarschijnlijke oorzaak en de ernst van de plaag te achterhalen. - Verwijder voedsel dat bereikbaar is voor knaagdieren (bijvoorbeeld gemorst graan of voedselafval). Maak afgezien daarvan het geïnfesteerde gebied niet vlak voor de behandeling schoon, aangezien dit de knaagdierpopulatie alleen maar verstoort en de acceptatie van lokaas lastiger maakt. - Het product mag uitsluitend worden gebruikt als onderdeel van een geïntegreerd plaagbeheersysteem (IPM), met onder andere hygiënemaatregelen en, waar mogelijk, fysieke bestrijdingsmethoden - Het product dient te worden geplaatst in de onmiddellijke nabijheid van plaatsen waar eerder knaagdieractiviteit is waargenomen (bijv. looproutes, voerplaatsen, holen, nesten enz.). - Waar mogelijk moeten de lokaasdozen aan de grond of aan andere structuren worden vastgemaakt. - Lokaasdozen moeten duidelijke etiketten hebben waarop staat dat ze rodenticiden bevatten en dat ze niet verplaatst of geopend mogen worden (zie rubriek 5.3 voor de informatie die op het etiket moet staan). - Het lokaas dient zo vast gemaakt te worden dat het niet weggesleept kan worden van de lokaasdoos. - Plaats het product buiten het bereik van kinderen, vogels, huisdieren, boerderijdieren en andere niet-doeldiersoorten. - Verwijderd houden van eten, drinken en diervoeders, alsmede van gebruiksvoorwerpen of oppervlakken die in contact staan hiermee. - Draag chemisch bestendige handschoenen bij het uitvoeren van alle taken waarbij contact met het product mogelijk is (materiaal van de handschoen nader te bepalen door de toelatingshouder in de productinformatie). - Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Handen en direct blootgestelde huid wassen na gebruik van dit product. - De frequentie van bezoeken aan het behandelde gebied moet worden bepaald naar eigen inzicht van de gecertificeerde gebruiker, in het licht van het onderzoek aan het begin van de behandeling. - Als de inname van het lokaas laag is ten opzichte van de schijnbare omvang van de plaag, overweeg dan verplaatsing van de lokaasdozen naar verderop gelegen plaatsen en de mogelijkheid om over te gaan op een andere lokaasformulering. - Als het lokaas na een behandelingsperiode van 35 dagen nog steeds geconsumeerd wordt en geen afname in knaagdieractiviteit wordt waargenomen, moet de waarschijnlijke oorzaak worden vastgesteld. Wanneer andere elementen zijn uitgesloten, is het waarschijnlijk dat er resistente knaagdieren zijn. Overweeg dan het gebruik van een niet-bloedverdunnende rodenticide, als die beschikbaar is, of een sterkere bloedverdunnende rodenticide. Overweeg ook het gebruik van vallen als alternatieve beheersingsmaatregel. - Zakjes met het lokaas niet openen - Losse korrels: plaats het lokaas in de lokaasdoos met behulp van een doseerapparaat. Specifieer de methoden om stof te minimaliseren (bijvoorbeeld nat afnemen). Niet-professioneel - Lees en volg de productinformatie evenals de informatie die bij het product wordt geleverd of wordt meegegeven in het verkooppunt, alvorens het product te gebruiken. - Voorafgaand aan het gebruik van rodenticiden dienen niet-chemische bestrijdingsmethoden (bijvoorbeeld vallen) te worden overwogen. - Verwijder voedsel dat bereikbaar is voor knaagdieren (bijvoorbeeld gemorst graan of afval). Maak afgezien daarvan het geïnfesteerde gebied niet vlak voor de behandeling schoon, aangezien dit de knaagdierpopulatie alleen maar verstoort en de acceptatie van lokaas lastiger maakt. - Lokaasdozen dienen te worden geplaatst in de onmiddellijke nabijheid van waar knaagdieractiviteit is waargenomen (bijv. looproutes, nesten, voerplaatsen, holen enz.). - Waar mogelijk moeten de lokaasdozen aan de grond of andere structuren worden vastgemaakt. - De zakjes met het lokaas niet openen. - Plaats lokaasdozen buiten het bereik van kinderen, vogels, huisdieren, boerderijdieren en andere niet-doeldiersoorten. - Verwijderd houden van eten, drinken en diervoeders, alsmede van gebruiksvoorwerpen of oppervlakken die in contact staan hiermee. - Plaats lokaasdozen niet in de buurt van afwateringsystemen waar ze met water in contact kunnen komen. - Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Handen en direct blootgestelde huid wassen na gebruik van het product. - Verwijder het resterende lokaas of de lokaasdozen aan het einde van de behandelperiode.
Risicobeperkende maatregelen Professioneel - In de productinformatie (d.w.z. het etiket en/of de bijsluiter) moet duidelijk worden vermeld dat het product enkel gebruikt mag worden door opgeleide professionele gebruikers die in het bezit zijn van een certificering die aantoont dat ze aan de vereiste opleidingsvereisten voldoen (bijv. "uitsluitend voor getrainde professionals"). - Niet gebruiken op plaatsen waar eventueel resistentie tegen de werkzame stof kan worden vermoed. - Producten mogen niet langer dan 35 dagen worden gebruikt zonder een evaluatie van de staat van de plaag en de doeltreffendheid van de behandeling. --Gebruik met het oog op resistentiemanagement geen verschillende bloedverdunnende middelen met overeenkomstige of zwakkere potentie door elkaar. Kies voor afwisselend gebruik een niet-bloedverdunnende rodenticide, indien een dergelijk product beschikbaar is, of een krachtiger bloedverdunnend middel. - Reinig tussen het toepassen de lokaasdozen niet met water. - Dode knaagdieren in plastic verpakt afvoeren naar geschikte afvalverzamelpunten (cf. Eural). Niet-professioneel - Overweeg preventieve bestrijdingsmaatregelen (holen dichtstoppen, mogelijk voedsel en drinken zo veel mogelijk verwijderen) om inname van het product te verbeteren en de kans op een nieuwe invasie te verminderen. - Het gebruik van dit middel moet resulteren in de eliminatie van de knaagdieren binnen 35 dagen. De productinformatie (d.w.z. het etiket en/of de bijsluiter) dient duidelijk aan te bevelen dat de gebruiker in geval van vermoed gebrek aan werkzaamheid aan het eind van de behandeling (d.w.z. er wordt nog steeds knaagdieractiviteit waargenomen) de productleverancier moet raadplegen of een plaagbestrijdingsdienst moet bellen. - Dode dieren (de eerste kunnen na ca. 3 dagen gevonden worden) verzamelen en in plastic verpakt in het vuilnisvat deponeren, opdat huisdieren en andere dieren niet door het opeten van de kadavers worden vergiftigd.
Effecten en maatregelen - Dit product bevat een antistollingsmiddel. bij inslikken kunnen (mogelijk met enige vertraging) symptomen optreden zoals een bloedneus en bloedend tandvlees. in ernstige gevallen kunnen bloeduitstortingen optreden en kan bloed aanwezig zijn in de ontlasting of urine. - Tegengif: vitamine K1 uitsluitend toe te dienen door medisch/veterinair personeel. - In geval van: - blootstelling via de huid: de huid met water wassen en vervolgens met water en zeep. - blootstelling van de ogen: ogen spoelen met oogspoelvloeistof of water, oogleden tenminste 10 minuten open houden. - blootstelling via de mond: de mond zorgvuldig met water spoelen. Nooit iets aan een bewusteloze persoon toedienen via de mond. Geen braken opwekken. Na inslikken onmiddellijk medisch advies inwinnen en verpakking of etiket van het product tonen. Neem in geval van inslikken door een huisdier contact op met een dierenarts. "- Lokaaskisten moeten worden voorzien van de volgende informatie: "niet verplaatsen of openen"; "bevat een rodenticide"; "BRODITEC G-29 - toelatingsnummer XXXXX"; "Actieve stof: Brodifacoum" en "Na (mogelijke) blootstelling een arts raadplegen die contact kan opnemen met het vergiftigingeninformatiecentrum".

Huismuizen – niet-professioneel - binnen

PT14 - Rodenticiden
Toegelaten gebruik -
Toepassingsgebieden Binnenshuis
Beschrijving toepassingsgebied Binnen
Doelorganisme(n) Huismuis, Huismuis
Gebruikspecifieke instructies -Aan het begin van de behandeling moeten de lokaasdozen tenminste iedere 2 tot 3 dagen worden bezocht en daarna minstens eenmaal per week, teneinde na te gaan of het lokaas wordt aanvaard, de lokaasdozen intact zijn en om dode knaagdieren te verwijderen. Vul het lokaas aan wanneer dat nodig is.
Risicobeperkende maatregelen -Zie algemene gebruiksaanwijzing
Bijzonderheden -Zie algemene gebruiksaanwijzing
Voorwaarden -Zie algemene gebruiksaanwijzing
Verwijdering -Zie algemene gebruiksaanwijzing

Toepassingsmethoden

Methode Beschrijving Dosering Frequentie Verdunning
Lokaas toepassing Kant-en-klaar lokaas moet worden uitgelegd in manipulatiebestendige lokaasdozen. - -30-50 g lokaas per lokaasdoos . Als er meer dan één lokaasdoos nodig is, dient de minimale afstand tussen lokaasdozen 2-5 meter te zijn. 0

Bruine ratten –professioneel – buiten rond gebouwen en voedselopslagplaatsen

PT14 - Rodenticiden
Toegelaten gebruik -
Toepassingsgebieden Buitenshuis
Beschrijving toepassingsgebied Buiten rond gebouwen en voedselopslagplaatsen
Doelorganisme(n) Bruine rat, Bruine rat
Gebruikspecifieke instructies - Bescherm lokaas tegen atmosferische omstandigheden (bijv. regen, sneeuw, …). Plaats de lokaasdozen in gebieden waar geen overstromingen kunnen optreden. - Vervang lokaas in lokaasdozen waar het lokaas werd aangetast door water of verontreinigd werd. - Verwijder het resterende product aan het einde van de behandelperiode. - De toepassing ter bestrijding van bruine ratten rond gebouwen en voedselopslagplaatsen uitsluitend volgens IPM zoals omschreven in de meest recente versie van het ‘Handboek beheersing van ratten om gebouwen en voedselopslagplaatsen’ door bedrijven die zijn gecertificeerd voor IPM- Rattenbeheersing.
Risicobeperkende maatregelen -Overweeg preventieve bestrijdingsmaatregelen (holen dichtstoppen, mogelijk voedsel en drinken zo veel mogelijk verwijderen) om inname van het product te verbeteren en de kans op een nieuwe invasie te verminderen. -Zoek en verwijder tijdens de behandeling met frequente tussenpozen dode knaagdieren om het risico op secundaire vergiftiging tegen te gaan. - Gebruik het product niet als permanent lokaas ter preventie van knaagdierplagen of om knaagdieractiviteit te monitoren. - Gebruik het product niet in pulsed baiting lokaasbehandelingen. - Dit product niet direct in de holen toepassen.
Bijzonderheden - Wanneer lokaasdozen dicht bij oppervlaktewateren (bijv. rivieren, vijvers, kanalen, dijken, sloten) of afwateringssystemen worden geplaatst, zorg er dan voor dat contact van het lokaas met water wordt voorkomen.
Voorwaarden -Zie algemene gebruiksaanwijzing
Verwijdering -Zie algemene gebruiksaanwijzing

Toepassingsmethoden

Methode Beschrijving Dosering Frequentie Verdunning
Lokaas toepassing Kant-en-klaar lokaas moet worden uitgelegd in manipulatiebestendige lokaasdozen. - - Grote plaag: 90 tot 100 g lokaas per lokaasdoos. Afstand tussen lokaasdozen 5 m. - Geringe plaag: 90 tot 100 g lokaas per lokaasdoos. Afstand tussen lokaasdozen 10 m. 0

Huismuizen en/of bruine ratten – professioneel – binnen

PT14 - Rodenticiden
Toegelaten gebruik -
Toepassingsgebieden Binnenshuis
Beschrijving toepassingsgebied Binnen
Doelorganisme(n) Huismuis, Huismuis, Bruine rat, Bruine rat
Gebruikspecifieke instructies - Verwijder het resterende product aan het einde van de behandelperiode.
Risicobeperkende maatregelen -Overweeg preventieve bestrijdingsmaatregelen (holen dichtstoppen, mogelijk voedsel en drinken zo veel mogelijk verwijderen) om inname van het product te verbeteren en de kans op een nieuwe invasie te verminderen. -Zoek en verwijder tijdens de behandeling met frequente tussenpozen dode knaagdieren om het risico op secundaire vergiftiging tegen te gaan. - Gebruik het product niet als permanent lokaas ter preventie van knaagdierplagen of om knaagdieractiviteit te monitoren. - Gebruik het product niet in pulsed baiting lokaasbehandelingen.
Bijzonderheden - Wanneer lokaasdozen dicht bij afwateringssystemen worden geplaatst, zorg er dan voor dat contact van het lokaas met water wordt voorkomen.
Voorwaarden -Zie algemene gebruiksaanwijzing
Verwijdering -Zie algemene gebruiksaanwijzing

Toepassingsmethoden

Methode Beschrijving Dosering Frequentie Verdunning
Lokaas toepassing Kant-en-klaar lokaas moet worden uitgelegd in manipulatiebestendige lokaasdozen. - Muizen - Grote plaag: 30- 50 g lokaas per lokaasdoos. Afstand tussen lokaasdozen 2 m. - Geringe plaag: 30- 50 g lokaas per lokaasdoos. Afstand tussen lokaasdozen 5 m. Ratten - Grote plaag: 90 -100 g lokaas per lokaasdoos. Afstand tussen lokaasdozen 5 m. - Geringe plaag: 90 - 100 g lokaas per lokaasdoos. Afstand tussen lokaasdozen 10 m. 0

Etikettering

Component 1

Beide - Waarschuwing

Gevarenaanduidingen

Code Aanduiding
H373 Kan schade aan bloed veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

Veiligheidsaanbevelingen

Code Aanbeveling
P405 Achter slot bewaren.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P260 Stof niet inademen.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar ....
P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P314 Bij onwel voelen een arts raadplegen.

Stoffen

CAS Nummer Naam
56073-10-0 brodifacoum

Bijzonderheden

Kindveilige sluiting Nee
Tastbare aanduiding Ja

Besluit(en)

Datum ondertekening Omschrijving
31-8-2018 Verlenging toelating
2-2-2018 SPC (Bijlage I)
2-2-2018 Wijziging toelating
29-12-2017 Evaluation report (Bijlage II)
29-12-2017 SPC (Bijlage I)
29-12-2017 Nieuwe toelating

Disclaimer

Dit is een samenvatting van de toelatingsgegevens. Raadpleeg voor de complete informatie altijd het wettelijk gebruiksvoorschrift en het etiket.

Terug naar overzicht