CheckMate Puffer CM

Gewasbeschermingsmiddel

Toelatingsnummer 15781
Startdatum 28-12-2018
Expiratiedatum 28-12-2028
Formulering Aerosol spuitbus
Aard werking Insecticide
Toelatingshouder Suterra Europe Biocontrol S.L.

Stof(fen)

CAS Nummer Naam Type Gehalte/Eenheid
33956-49-9 (E,E)-8,10-Dodecadien-1-ol Werkzame stof 180,5 G/KG

Actuele gebruiksvoorschriften

Professioneel
Code Startdatum Einddatum Document
- 28-12-2018 28-12-2028 Download

Toepassingen

1 - Pitvruchten, Walnoot

DTG versie 2.1 7 gebieden
Gebruik Professioneel
Toepassingslocaties Onbedekt
Toepassingsmethoden Dispenser
Groeistadium 01 tot en met 99
Toepassingstijdstip Van januari tot en met december
Aantal toepassingen per 12 maanden 1
Maximum middeldosis 3 aantal dispensers/ha
Opmerkingen Maximum dosis per toepassing: Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.
 • = Toepasbaar gebied

Toepassingsgebieden

 • Fruitgewassen
  • Groot fruit
   • Pitvruchten
    • Appel
    • Kweepeer
    • Mispel
    • Overige pitvruchten
    • Peer
  • Noten
   • Walnoot

Doelorganismen (versie 1.0)

 • Insecta (Insecten)
  • Lepidoptera (Vlinders)
   • Tortricidae (Bladrollers)
    • Cydia pomonella (Fruitmot, Appelbladroller)

Etikettering

Component 1

Professioneel - Waarschuwing

Gevarenaanduidingen

Code Aanduiding
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
H229 Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
H223 Ontvlambaar aerosol.

Veiligheidsaanbevelingen

Code Aanbeveling
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P251 Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water/... wassen.
P410 + P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 ºC/122 ºF.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Stoffen

CAS Nummer Naam
33956-49-9 (E,E)-8,10-Dodecadien-1-ol

Bijzonderheden

Kindveilige sluiting Nee
Tastbare aanduiding Nee

Besluit(en)

Datum ondertekening Omschrijving
28-12-2018 Nieuwe toelating
28-12-2018 Registration Report B

Disclaimer

Dit is een samenvatting van de toelatingsgegevens. Raadpleeg voor de complete informatie altijd het wettelijk gebruiksvoorschrift en het etiket.

Terug naar overzicht