Download

Borgi

Gewasbeschermingsmiddel

Toelatingsnummer 15046
Startdatum 22-1-2016
Expiratiedatum 1-7-2025
Formulering Emulgeerbaar concentraat
Aard werking Fungicide
Toelatingshouder Syngenta Crop Protection B.V.

Stof(fen)

CAS Nummer Naam Type Gehalte/Eenheid
119446-68-3 difenoconazool Werkzame stof 250 G/L

Actuele gebruiksvoorschriften

Professioneel
Code Startdatum Einddatum Document
- 22-1-2016 1-7-2025 Download

Toepassingen

1 - Bieten

DTG versie 2.0 3 gebieden
Gebruik Professioneel
Toepassingslocaties Onbedekt
Toepassingsmethoden Gewasbehandeling
Groeistadium 31 tot en met 49
Toepassingstijdstip Van mei tot en met september
Aantal toepassingen per teeltcyclus 2
Minimale interval tussen toepassingen 21 dagen
Maximum middeldosis 0,4 L/ha
Watervolumeschaal Van 150 tot 400 L/ha
Veiligheidstermijn 28 dagen
 • = Toepasbaar gebied

Toepassingsgebieden

 • Akkerbouwgewassen
  • Bieten
   • Suikerbiet
   • Voederbiet

Doelorganismen (versie 1.0)

 • Fungi (Schimmels)
  • Hyphomycetes
   • Hyphomycetales
    • Cercospora beticola (Bladvlekkenziekte)
    • Ramularia beticola (Bladvlekkenziekte)

Etikettering

Component 1

Professioneel - Gevaar

Gevarenaanduidingen

Code Aanduiding
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Veiligheidsaanbevelingen

Code Aanbeveling
P331 GEEN braken opwekken.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301 + P310 NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Bijzonderheden

Kindveilige sluiting Nee
Tastbare aanduiding Nee

Besluit(en)

Datum ondertekening Omschrijving
17-2-2017 Wijziging NAW-gegevens toelatinghouder
22-1-2016 Nieuwe toelating

Disclaimer

Dit is een samenvatting van de toelatingsgegevens. Raadpleeg voor de complete informatie altijd het wettelijk gebruiksvoorschrift en het etiket.

Terug naar overzicht