No Fly

Biocide

Toelatingsnummer 15044
Startdatum 22-1-2016
Expiratiedatum 1-1-2020
Formulering Suspensie concentraat
Toelatingshouder BASF Nederland B.V.

Stof(fen)

CAS Nummer Naam Type Gehalte/Eenheid
67375-30-8 alfa-cypermethrin Werkzame stof 60 G/L

Actuele gebruiksvoorschriften

Professioneel
Startdatum Document
22-1-2016 Download

Toepassingen

Toepassing 1

PT18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
Toegelaten gebruik Ter bestrijding van kruipende insecten en vliegen in opslag-, verblijfs- en bedrijfsruimten voor pleksgewijze behandeling van naden en kieren, hoeken en oppervlakken op plaatsen waar kinderen met een leeftijd van 0 – 4 jaar niet kunnen komen. Met zodanige apparatuur gebruiken dat het middel onder lage druk en met grove druppel wordt toegepast en met dien verstande, dat tijdens de behandeling geen mensen en huisdieren, noch onverpakte voedingsmiddelen in de ruimte aanwezig mogen. Niet toegestaan is de toepassing in of op apparatuur, waar direct contact met voedingsmiddelen mogelijk is. Het middel mag uitsluitend worden toegepast door: personen die in het bezit zijn van een vakbekwaamheidsdiploma ongediertebestrijding dat is afgegeven of verlengd door een door de Minister van VROM geregistreerde instelling of geregistreerd bedrijf en dat niet ouder is dan vijf jaren, of personen die in het bezit zijn van een door de Minister van VROM afgegeven bewijs van gelijkstelling danwel een verlenging daarvan, dat niet ouder is dan vijf jaren, of agrarische ondernemers die het middel op eigen bedrijf gebruiken.
Toepassingsgebieden Onbepaald
Doelorganisme(n) Kruipende Insecten, Vliegen
Gebruikspecifieke instructies -
Risicobeperkende maatregelen Nooit hele wanden behandelen. Dit middel niet toepassen op huisdieren en planten.
Bijzonderheden -
Voorwaarden -
Verwijdering Het middel is giftig voor vissen en andere waterorganismen; voorkom verontreiniging van oppervlaktewater.

Etikettering

Component 1

Professioneel - Waarschuwing

Gevarenaanduidingen

Code Aanduiding
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen

Code Aanbeveling
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar ....

Bijzonderheden

Kindveilige sluiting Nee
Tastbare aanduiding Nee

Besluit(en)

Datum ondertekening Omschrijving
7-6-2019 Procedurele Uitbreiding Toelatingstermijn (ath)
2-12-2016 Opschorting vervallen toelating
22-1-2016 Nieuwe toelating

Disclaimer

Dit is een samenvatting van de toelatingsgegevens. Raadpleeg voor de complete informatie altijd het wettelijk gebruiksvoorschrift en het etiket.

Terug naar overzicht