Vibrance SB

Gewasbeschermingsmiddel

Toelatingsnummer 15544
Startdatum 29-12-2017
Expiratiedatum 30-10-2020
Formulering Suspensie concentraat voor zaadbehandeling
Aard werking Fungicide
Toelatingshouder Syngenta Crop Protection B.V.

Stof(fen)

CAS Nummer Naam Type Gehalte/Eenheid
70630-17-0 metalaxyl-M Werkzame stof 14,4 G/L
131341-86-1 fludioxonil Werkzame stof 22,5 G/L
874967-67-6 Sedaxaan Werkzame stof 15 G/L

Actuele gebruiksvoorschriften

Professioneel
Code Startdatum Einddatum Document
- 29-12-2017 30-10-2020 Download

Toepassingen

1 - Bieten

DTG versie 2.1 3 gebieden
Gebruik Professioneel
Toepassingslocaties Binnen
Toepassingsmethoden Zaadbehandeling
Groeistadium 00 tot en met 00
Maximum middeldosis 33,3 ml/100.000 zaden
Opmerkingen Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is bij lagere dosering niet beoordeeld.
 • = Toepasbaar gebied

Toepassingsgebieden

 • Akkerbouwgewassen
  • Bieten
   • Suikerbiet
   • Voederbiet

Doelorganismen (versie 1.0)

 • Fungi (Schimmels)
  • Hyphomycetes
   • Agonomycetales
    • Thanatephorus cucumeris (Rhizoctonia solani, Dradenschimmel) (Lakschurft, Rhizoctonia-voetziekte, Rhizoctonia-ziekte, Rode-vlekkenziekte, Smet, Stekrot, Stengelrot, Voet- en wortelrot, Voetrot, Wortelrot, Zwartpoten, Zwartrot)
  • Loculoascomycetes
   • Pleosporales
    • Pleospora betae (Phoma betae) (Bladvlekkenziekte)
  • Oomycetes
   • Peronosporales
    • Pythium ultimum

Etikettering

Component 1

Professioneel - Waarschuwing

Gevarenaanduidingen

Code Aanduiding
EUH208 Bevat <naam van de sensibiliserende stof>. Kan een allergische reactie veroorzaken.
H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Veiligheidsaanbevelingen

Code Aanbeveling
SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar ....

Bijzonderheden

Kindveilige sluiting Nee
Tastbare aanduiding Nee

Besluit(en)

Datum ondertekening Omschrijving
17-5-2019 Procedurele Uitbreiding Toelatingstermijn (ath)
15-10-2018 Registration Report B
15-10-2018 Registration Report A
29-12-2017 Nieuwe toelating
29-12-2017 Registration Report B

Disclaimer

Dit is een samenvatting van de toelatingsgegevens. Raadpleeg voor de complete informatie altijd het wettelijk gebruiksvoorschrift en het etiket.

Terug naar overzicht