Download

DIFURE PRO

Gewasbeschermingsmiddel

Toelatingsnummer 14988
Startdatum 31-3-2017
Expiratiedatum 31-1-2019
Formulering Emulgeerbaar concentraat
Aard werking Fungicide
Toelatingshouder Globachem N.V.

Stof(fen)

CAS Nummer Naam Type Gehalte/Eenheid
119446-68-3 difenoconazool Werkzame stof 150 G/L
60207-90-1 propiconazool Werkzame stof 150 G/L

Voorgaande gebruiksvoorschriften

Professioneel
Code Opgebruiktermijn Aflevertermijn Document
- 19-3-2020 31-7-2019 Download

Toepassingen

1 - Bieten

DTG versie 2.0 3 gebieden
Gebruik Professioneel
Toepassingslocaties Onbedekt
Toepassingsmethoden Gewasbehandeling, Na opkomst
Groeistadium 39 tot en met 49
Toepassingstijdstip Van mei tot en met oktober
Aantal toepassingen per teeltcyclus 2
Minimale interval tussen toepassingen 14 dagen
Maximum middeldosis 0,6 L/ha
Watervolumeschaal Van 100 tot 500 L/ha
Veiligheidstermijn 21 dagen
 • = Toepasbaar gebied

Toepassingsgebieden

 • Akkerbouwgewassen
  • Bieten
   • Suikerbiet
   • Voederbiet

Doelorganismen (versie 1.0)

 • Fungi (Schimmels)
  • Teliomycetes
   • Uredinales
    • Uromyces beticola (Uromyces betae) (Bietenroest, Roest)

Etikettering

Component 1

Professioneel - Gevaar

Gevarenaanduidingen

Code Aanduiding
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
EUH208 Bevat <naam van de sensibiliserende stof>. Kan een allergische reactie veroorzaken.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
H302 Schadelijk bij inslikken.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen

Code Aanbeveling
P331 GEEN braken opwekken.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar ....
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301 + P310 NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Bijzonderheden

Kindveilige sluiting Nee
Tastbare aanduiding Nee

Besluit(en)

Datum ondertekening Omschrijving
31-1-2019 Intrekking toelating (op verzoek toelatinghouder)
31-3-2017 Wederzijdse erkenning

Disclaimer

Dit is een samenvatting van de toelatingsgegevens. Raadpleeg voor de complete informatie altijd het wettelijk gebruiksvoorschrift en het etiket.

Terug naar overzicht