Download

Actisept Plus

Biocide

Toelatingsnummer 14413
Startdatum 21-2-2014
Expiratiedatum 1-1-2024
Formulering Onbepaald
Toelatingshouder Veip B.V.

Stof(fen)

CAS Nummer Naam Type Gehalte/Eenheid
67-63-0 2-propanol Werkzame stof 70 %

Actuele gebruiksvoorschriften

Professioneel
Startdatum Document
28-2-2014 Download

Toepassingen

Toepassing 1

PT01 - Biociden voor menselijke hygiëne
Toegelaten gebruik Ter bestrijding van bacteriën (exclusief bacteriesporen en mycobacteriën) en gisten voor hygiënische handdesinfectie in grootkeukens, laboratoria, clean-rooms, ziekenhuizen en overige instellingen in de gezondheidszorg, veterinaire sector en de voedingsmiddelensector.
Toepassingsgebieden Onbepaald
Doelorganisme(n) Bacteriën, Gisten

Etikettering

Component 1

Professioneel - Gevaar

Gevarenaanduidingen

Code Aanduiding
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen

Code Aanbeveling
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Bijzonderheden

Kindveilige sluiting Nee
Tastbare aanduiding Nee

Besluit(en)

Datum ondertekening Omschrijving
28-2-2014 Wijziging toelating
21-2-2014 Nieuwe toelating

Disclaimer

Dit is een samenvatting van de toelatingsgegevens. Raadpleeg voor de complete informatie altijd het wettelijk gebruiksvoorschrift en het etiket.

Terug naar overzicht