STRONG / FARUNO RAT / FARUNO MUIS / MS RODETOX BRODI WHEAT / STRONG BRF

Biocide

Toelatingsnummer NL-0005185-0000
Startdatum 7-3-2014
Expiratiedatum 24-4-2023
Formulering Lokmiddel (klaar voor gebruik)
Toelatingshouder Belgagri SA

Stof(fen)

CAS Nummer Naam Type Gehalte/Eenheid
56073-10-0 brodifacoum Werkzame stof 0,005 %

Actuele gebruiksvoorschriften

Professioneel
Startdatum Document
7-9-2018 Download

Voorgaande gebruiksvoorschriften

Professioneel
Startdatum Document
2-12-2016 Download

Toepassingen

Algemene instructies

Instructies -Lees en volg de productinformatie evenals de informatie die bij het product wordt geleverd of wordt meegegeven in het verkooppunt, alvorens het product te gebruiken. - Voer voorafgaand aan de behandeling een onderzoek uit in het geïnfesteerde gebied om te bepalen om welke knaagdiersoort het gaat en waar de knaagdieren actief zijn, en om de waarschijnlijke oorzaak en de ernst van de plaag te achterhalen. -Verwijder voedsel dat gemakkelijk bereikbaar is voor knaagdieren (bijv. gemorst graan of voedselafval). Maak afgezien daarvan het geïnfesteerde gebied niet vlak voor de behandeling schoon, aangezien dit de knaagdierpopulatie alleen maar verstoort en de acceptatie van lokaas lastiger maakt. - Het product mag uitsluitend worden gebruikt als onderdeel van een geïntegreerd plaagbeheersysteem, met onder andere hygiënemaatregelen en, waar mogelijk, fysieke bestrijdingsmethoden. -Overweeg preventieve bestrijdingsmaatregelen (holen dichtstoppen, mogelijk voedsel en drinken zo veel mogelijk verwijderen) om inname van het product te verbeteren en de kans op een nieuwe invasie te verminderen. - Het product dient te worden geplaatst in de onmiddellijke nabijheid van plaatsen waar eerder knaagdieractiviteit is waargenomen (bijv. looproutes, voerplaatsen, holen, nesten enz.). - Waar mogelijk moeten de lokaasdozen aan de grond of aan andere structuren worden vastgemaakt. - Lokaasdozen moeten duidelijke etiketten hebben waarop staat dat ze rodenticiden bevatten en dat ze niet verplaatst of geopend mogen worden (zie rubriek 5.3 voor de informatie die op het etiket moet staan). - Het lokaas dient zo vast gemaakt te worden dat het niet weggesleept kan worden van de lokaasdoos. - Plaats het product buiten het bereik van kinderen, vogels, huisdieren, boerderijdieren en andere niet-doeldiersoorten. - Verwijderd houden van eten, drinken en diervoeders, alsmede van gebruiksvoorwerpen of oppervlakken die in contact staan hiermee. -Draag beschermende handschoenen bij het uitvoeren van alle taken waarbij contact met het product mogelijk is (materiaal van de handschoen nader te bepalen door de toelatingshouder in de productinformatie). - Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Handen en direct blootgestelde huid wassen na gebruik van dit product. - Als de inname van het lokaas laag is ten opzichte van de schijnbare omvang van de plaag, overweeg dan verplaatsing van de lokaasdozen naar verderop gelegen plaatsen en de mogelijkheid om over te gaan op een andere lokaasformulering. - Als het lokaas na een behandelingsperiode van 35 dagen nog steeds geconsumeerd wordt en geen afname in knaagdieractiviteit wordt waargenomen, moet de waarschijnlijke oorzaak worden vastgesteld. Wanneer andere elementen zijn uitgesloten, is het waarschijnlijk dat er resistente knaagdieren zijn. Overweeg dan het gebruik van een niet-bloedverdunnende rodenticide, als die beschikbaar is, of een sterkere bloedverdunnende rodenticide. Overweeg ook het gebruik van vallen als alternatieve beheersingsmaatregel. - De frequentie van bezoeken aan het behandelde gebied moet worden bepaald naar eigen inzicht van de gecertificeerde gebruiker, in het licht van het onderzoek aan het begin van de behandeling. Maak de sachets die het lokaas bevatten niet open. Losse pellets, korrels: Plaats het lokaas in de lokaasdozen met behulp van een doseerapparaat. Specificeer de methoden om stof tot een minimum te beperken (bijv. nat afnemen)
Risicobeperkende maatregelen -Zoek en verwijder tijdens de behandeling met frequente tussenpozen (bijv. ten minste twee keer per week) dode knaagdieren om het risico op secundaire vergiftiging tegen te gaan. -Draag tijdens het hanteren van het product beschermende handschoenen die bestand zijn tegen chemische stoffen (materiaal van de handschoenen nader te bepalen door de vergunninghouder in de productinformatie) - In de productinformatie (d.w.z. het etiket en/of de bijsluiter) moet duidelijk worden vermeld dat het product enkel gebruikt mag worden door opgeleide professionele gebruikers die in het bezit zijn van een certificering die aantoont dat ze aan de vereiste opleidingsvereisten voldoen (bijv. "uitsluitend voor getrainde professionals"). - Niet gebruiken op plaatsen waar eventueel resistentie tegen de werkzame stof kan worden vermoed. - Producten mogen niet langer dan 35 dagen worden gebruikt zonder een evaluatie van de staat van de plaag en de doeltreffendheid van de behandeling. - Gebruik met het oog op resistentiemanagement geen verschillende bloedverdunnende middelen met overeenkomstige of zwakkere potentie door elkaar. Kies voor afwisselend gebruik een niet-bloedverdunnende rodenticide, indien een dergelijk product beschikbaar is, of een krachtiger bloedverdunnend middel. - Reinig tussen het toepassen de lokaasdozen niet met water. -Dode knaagdieren in plastic verpakt afvoeren naar geschikte afvalverzamelpunten (cf. Eural).
Effecten en maatregelen Dit product bevat een antistollingsmiddel. Bij inslikken kunnen (mogelijk et enige vertraging) symptomen optreden zoals een bloedneus en bloedend tandvlees. In ernstige gevallen kunnen bloeduitstortingen optreden en kan bloed aanwezig zijn in de ontlasting of urine. - Tegengif: vitamine K1 uitsluitend toe te dienen door medisch/veterinair personeel. - In geval van: - blootstelling via de huid: de huid met water wassen en vervolgens met water en zeep. - blootstelling van de ogen: ogen spoelen met oogspoelvloeistof of water, oogleden tenminste 10 minuten open houden. - blootstelling via de mond: de mond zorgvuldig met water spoelen. Nooit iets aan een bewusteloze persoon toedienen via de mond. Geen braken opwekken. Na inslikken onmiddellijk medisch advies inwinnen en verpakking of etiket van het product tonen. Neem in geval van inslikken door een huisdier contact op met een dierenarts. - Lokaasdozen moeten worden voorzien van de volgende informatie: "niet verplaatsen of openen"; "bevat een rodenticide"; "productnaam of toelatingsnummer"; "werkzame stof(fen)" en "Na (mogelijke) blootstelling een arts raadplegen die contact kan opnemen met het vergiftigingeninformatiecentrum ". - Gevaarlijk voor dieren in het wild.

Huismuizen en/of ratten – professioneel – binnen

PT14 - Rodenticiden
Toegelaten gebruik -
Toepassingsgebieden Binnenshuis
Beschrijving toepassingsgebied Binnen
Doelorganisme(n) Huismuis, Huismuis, Bruine rat, Bruine rat, Zwarte rat, Zwarte rat
Gebruikspecifieke instructies Verwijder het resterende product aan het einde van de behandelperiode.
Risicobeperkende maatregelen -Overweeg preventieve bestrijdingsmaatregelen (holen dichtstoppen, mogelijk voedsel en drinken zo veel mogelijk verwijderen) om inname van het product te verbeteren en de kans op een nieuwe invasie te verminderen. -Zoek en verwijder tijdens de behandeling met frequente tussenpozen dode knaagdieren om het risico op secundaire vergiftiging tegen te gaan. - Gebruik het product niet als permanent lokaas ter preventie van knaagdierplagen of om knaagdieractiviteit te monitoren. - Gebruik het product niet in pulsed baiting lokaasbehandelingen.
Bijzonderheden Wanneer lokaasdozen dicht bij afwateringssystemen worden geplaatst, zorg er dan voor dat contact van het lokaas met water wordt voorkomen.
Voorwaarden Zie algemene gebruiksaanwijzing
Verwijdering Zie algemene gebruiksaanwijzing

Toepassingsmethoden

Methode Beschrijving Dosering Frequentie Verdunning
Lokaas toepassing Kant-en-klaar lokaas moet worden uitgelegd in manipulatiebestendige lokaasdozen - Voor ratten: 50-100 g lokaas per lokaasdoos. Als er meer dan één lokaasdoos nodig is, dient de minimale afstand tussen lokaasdozen 5 meter te zijn. - Voor muizen: 20-30 g lokaas per lokaasdoos. Als er meer dan één lokaasdoos nodig is, dient de minimale afstand tussen lokaasdozen 2 meter te zijn. Muizen: Leg 20 - 30 g van het lokaas in manipulatiebestendige lokaasdozen op een afstand van 2 m van elkaar in zones waar muizen actief zijn. Ratten: Leg 50 - 100 g van het lokaas in manipulatiebestendige lokaasdozen op een afstand van 5 m van elkaar in zones waar rattem actief zijn. Controleer regelmatig het verbruik van het lokaas en vervang opgegeten of bedorven lokaas totdat het verbruik ophoudt. Herhaal de behandeling in situaties waar het duidelijk blijkt dat er een nieuwe plaag is (bv. verse sporen of uitwerpselen). 0

Ratten– professioneel – buiten rond gebouwen en voedselopslagplaatsen

PT14 - Rodenticiden
Toegelaten gebruik -
Toepassingsgebieden Buitenshuis
Beschrijving toepassingsgebied Buiten rond gebouwen en voedselopslagplaatsen
Doelorganisme(n) Bruine rat, Bruine rat, Zwarte rat, Zwarte rat
Gebruikspecifieke instructies -Bescherm lokaas tegen atmosferische omstandigheden (bijv. regen, sneeuw, …). Plaats de lokaasdozen in gebieden waar geen overstromingen kunnen optreden. -Vervang lokaas in lokaasdozen waar het lokaas werd aangetast door water of verontreinigd werd. -Verwijder het resterende product aan het einde van de behandelperiode. -De toepassing ter bestrijding van bruine en zwarte ratten rond gebouwen en voedselopslagplaatsen uitsluitend volgens IPM zoals omschreven in de meest recente versie van het ‘Handboek beheersing van ratten om gebouwen en voedselopslagplaatsen’ door bedrijven die zijn gecertificeerd voor IPM- Rattenbeheersing.
Risicobeperkende maatregelen -Overweeg preventieve bestrijdingsmaatregelen (holen dichtstoppen, mogelijk voedsel en drinken zo veel mogelijk verwijderen) om inname van het product te verbeteren en de kans op een nieuwe invasie te verminderen. -Zoek en verwijder tijdens de behandeling met frequente tussenpozen dode knaagdieren om het risico op secundaire vergiftiging te Voorkomen. - Gebruik het product niet als permanent lokaas ter preventie van knaagdierplagen of om knaagdieractiviteit te monitoren. - Gebruik het product niet in pulsed baiting lokaasbehandelingen. - Dit product niet direct in de holen toepassen.
Bijzonderheden Wanneer lokaasdozen dicht bij oppervlaktewateren (bijv. rivieren, vijvers, kanalen, dijken, sloten) of afwateringssystemen worden geplaatst, zorg er dan voor dat contact van het lokaas met water wordt voorkomen.
Voorwaarden Zie algemene gebruiksaanwijzing
Verwijdering Zie algemene gebruiksaanwijzing

Toepassingsmethoden

Methode Beschrijving Dosering Frequentie Verdunning
Lokaas toepassing Kant-en-klaar lokaas moet worden uitgelegd in manipulatiebestendige lokaaskdozen 50-100 g lokaas per lokaasdoos. Als er meer dan één lokaasdoos nodig is, dient de minimale afstand tussen lokaasdozen 5 meter te zijn. Ratten: Leg 50 - 100 g van het lokaas in manipulatiebestendige lokaasdozen op een afstand van 5 m van elkaar in zones waar ratten actief zijn. Controleer regelmatig het verbruik van het lokaas en vervang opgegeten of bedorven lokaas totdat het verbruik ophoudt. Herhaal de behandeling in situaties waar het duidelijk blijkt dat er een nieuwe plaag is (bv. verse sporen of uitwerpselen). 0

Etikettering

Component 1

Professioneel - Gevaar

Gevarenaanduidingen

Code Aanduiding
H360D Kan het ongeboren kind schaden.
H373 Kan schade aan organen <bloed> veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

Veiligheidsaanbevelingen

Code Aanbeveling
P405 Achter slot bewaren.
P260 Stof niet inademen.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar ....
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P201 Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P202 Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.
P314 Bij onwel voelen een arts raadplegen.
P308 + P313 Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.

Stoffen

CAS Nummer Naam
56073-10-0 brodifacoum

Bijzonderheden

Kindveilige sluiting Nee
Tastbare aanduiding Nee

Besluit(en)

Datum ondertekening Omschrijving
7-9-2018 Verlenging toelating
2-12-2016 SPC (Bijlage I)
2-12-2016 Verlenging toelating
10-7-2015 Wijziging toelating
10-7-2015 SPC (Bijlage I)
6-2-2015 Wijziging toelating
6-2-2015 SPC (Bijlage I)
19-12-2014 SPC (Bijlage I)
19-12-2014 Wijziging toelating
7-3-2014 Nieuwe toelating

Disclaimer

Dit is een samenvatting van de toelatingsgegevens. Raadpleeg voor de complete informatie altijd het wettelijk gebruiksvoorschrift en het etiket.

Terug naar overzicht