Superon

Biocide

Toelatingsnummer 13569
Startdatum 21-12-2011
Expiratiedatum 1-1-2022
Formulering Wateroplosbaar tablet
Toelatingshouder Hofman Animal Care B.V.

Stof(fen)

CAS Nummer Naam Type Gehalte/Eenheid
2893-78-9 natriumdichloorisocyanuraat Werkzame stof 49 %

Actuele gebruiksvoorschriften

Professioneel
Startdatum Document
21-12-2011 Download

Toepassingen

Toepassing 1

PT03 - Biociden voor veterinaire hygiëne-doeleinden
Toegelaten gebruik Ter bestrijding van bacteriën (excl. bacteriesporen en mycobacteriën) en gisten op de spenen van melkkoeien na het melken
Toepassingsgebieden Onbepaald
Doelorganisme(n) Bacteriën, Gisten
Risicobeperkende maatregelen Bij vorst de koeien binnenhouden totdat de spenen volledig droog zijn. Niet bedoeld voor het reinigen van melkapparatuur.
Voorwaarden Bewaar het product buiten het bereik van kinderen. Verwijderd houden van direct zonlicht.
Verwijdering Om water- en bodemorganismen te beschermen is het niet toegestaan resten die het middel bevatten te lozen op het riool, de bodem, en/of het oppervlaktewater. Resten die het middel bevatten dienen te worden afgevoerd naar de mestopslag.

Etikettering

Component 1

Professioneel - Gevaar

Gevarenaanduidingen

Code Aanduiding
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H272 Kan brand bevorderen; oxiderend.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
EUH031 Vormt giftig gas in contact met zuren.

Veiligheidsaanbevelingen

Code Aanbeveling
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P221 Vermenging met brandbare stoffen... absoluut vermijden.

Bijzonderheden

Kindveilige sluiting Nee
Tastbare aanduiding Nee

Besluit(en)

Datum ondertekening Omschrijving
10-5-2019 Wijziging toelating
21-12-2011 Nieuwe toelating

Disclaimer

Dit is een samenvatting van de toelatingsgegevens. Raadpleeg voor de complete informatie altijd het wettelijk gebruiksvoorschrift en het etiket.

Terug naar overzicht