Download

Maxforce prime

Biocide

Toelatingsnummer 13250
Startdatum 2-10-2009
Expiratiedatum 1-10-2019
Formulering Lokmiddel (klaar voor gebruik)
Toelatingshouder Bayer CropScience S.A.-N.V.

Stof(fen)

CAS Nummer Naam Type Gehalte/Eenheid
138261-41-3 imidacloprid Werkzame stof 2,15 %

Actuele gebruiksvoorschriften

Professioneel
Startdatum Document
2-10-2009 Download

Toepassingen

Toepassing 1

PT18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
Toegelaten gebruik Ter bestrijding van kakkerlakken door pleksgewijze toepassing in kieren en spleten in commerciële, industriële, landbouw- en residentiële gebouwen en in transportmiddelen.
Toepassingsgebieden Onbepaald
Doelorganisme(n) Kakkerlakken

Etikettering

Component 1

Professioneel - Waarschuwing

Gevarenaanduidingen

Code Aanduiding
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen

Code Aanbeveling
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P333 + P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar ....

Stoffen

CAS Nummer Naam
2634-33-5 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on
55965-84-9 mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1)

Bijzonderheden

Kindveilige sluiting Nee
Tastbare aanduiding Nee

Besluit(en)

Datum ondertekening Omschrijving
23-3-2018 Wijziging toelating
25-10-2013 Wijziging etikettering CLP (1272/2008)
2-2-2012 Overschrijving toelating naar andere toelatinghouder
2-10-2009 Nieuwe toelating

Disclaimer

Dit is een samenvatting van de toelatingsgegevens. Raadpleeg voor de complete informatie altijd het wettelijk gebruiksvoorschrift en het etiket.

Terug naar overzicht