Intra Multi-Des

Biocide

Toelatingsnummer 13101
Startdatum 1-8-2008
Expiratiedatum 9-9-9999*
Formulering Vloeistof
Toelatingshouder Intracare B.V.

* Het middel is toegelaten tot het tijdstip waarop de lidstaten maatregelen genomen hebben om de nationale toelating in overeenstemming te brengen met het besluit over de werkzame stof van de Europese Commissie.

Stof(fen)

CAS Nummer Naam Type Gehalte/Eenheid
7173-51-5 didecyldimethylammoniumchloride Werkzame stof 100 G/L
50-00-0 formaldehyde Werkzame stof 32 G/L
111-30-8 glutaaraldehyde Werkzame stof 80 G/L

Actuele gebruiksvoorschriften

Professioneel
Startdatum Document
14-10-2011 Download

Toepassingen

Toepassing 1

PT02 - Desinfecterende middelen voor privé-gebruik en voor de openbare gezondheidszorg, alsmede andere desinfectantia
Toegelaten gebruik Ter bestrijding van bacteriën (excl. bacteriesporen), gisten en schimmels in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen;
Toepassingsgebieden Onbepaald
Doelorganisme(n) Bacteriën, Schimmels, Gisten
Gebruikspecifieke instructies Het middel wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische wasmiddelen.
Risicobeperkende maatregelen Verneveling van het middel is niet toegestaan Het middel niet in direct contact met dieren laten komen. Gebruik van het middel kan leiden tot selectie van bacteriestammen, die er resistent tegen zijn. Het middel niet gebruiken voor oppervlakken of materialen welke met eet- en drinkwaren in contact kunnen komen

Toepassing 3

PT02 - Desinfecterende middelen voor privé-gebruik en voor de openbare gezondheidszorg, alsmede andere desinfectantia
Toegelaten gebruik Ter bestrijding van bacteriën (excl. bacteriesporen), gisten en schimmels In hygiënecontainers in damestoiletten
Toepassingsgebieden Onbepaald
Doelorganisme(n) Bacteriën, Schimmels, Gisten
Gebruikspecifieke instructies Het middel wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische wasmiddelen.
Risicobeperkende maatregelen Verneveling van het middel is niet toegestaan Het middel niet in direct contact met dieren laten komen. Gebruik van het middel kan leiden tot selectie van bacteriestammen, die er resistent tegen zijn. Het middel niet gebruiken voor oppervlakken of materialen welke met eet- en drinkwaren in contact kunnen komen

Toepassing 2

PT03 - Biociden voor veterinaire hygiëne-doeleinden
Toegelaten gebruik Ter bestrijding van bacteriën (excl. bacteriesporen), gisten en schimmels in dierverblijfplaatsen en bijbehorende ruimten;
Toepassingsgebieden Onbepaald
Doelorganisme(n) Bacteriën, Schimmels, Gisten
Gebruikspecifieke instructies Het middel wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische wasmiddelen.
Risicobeperkende maatregelen Verneveling van het middel is niet toegestaan Het middel niet in direct contact met dieren laten komen. Gebruik van het middel kan leiden tot selectie van bacteriestammen, die er resistent tegen zijn. Het middel niet gebruiken voor oppervlakken of materialen welke met eet- en drinkwaren in contact kunnen komen

Etikettering

Component 1

Professioneel - Gevaar

Gevarenaanduidingen

Code Aanduiding
H341 Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H350 Kan kanker veroorzaken.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H302 + H332 Schadelijk bij inslikken en bij inademing.
EUH071 Bijtend voor de luchtwegen.

Veiligheidsaanbevelingen

Code Aanbeveling
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P403 + P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P284 Adembescherming dragen.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P201 Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P370 + P378 In geval van brand: blussen met..
P308 + P313 Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.

Stoffen

CAS Nummer Naam
7173-51-5 didecyldimethylammoniumchloride
50-00-0 formaldehyde
111-30-8 glutaaraldehyde
69011-36-5 trimethyldecanolethoxylaat

Bijzonderheden

Kindveilige sluiting Nee
Tastbare aanduiding Nee

Besluit(en)

Datum ondertekening Omschrijving
31-8-2018 Wijziging toelating
24-4-2015 Wijziging etikettering CLP (1272/2008)
14-10-2011 Verlenging toelating
16-4-2010 Opschorting vervallen toelating
1-8-2008 Nieuwe toelating

Disclaimer

Dit is een samenvatting van de toelatingsgegevens. Raadpleeg voor de complete informatie altijd het wettelijk gebruiksvoorschrift en het etiket.

Terug naar overzicht