Maxforce Quantum

Biocide

Toelatingsnummer NL-0011349-0000
Startdatum 9-5-2008
Expiratiedatum 2-10-2022
Formulering Lokmiddel (klaar voor gebruik)
Toelatingshouder Bayer CropScience S.A.-N.V.

Stof(fen)

CAS Nummer Naam Type Gehalte/Eenheid
138261-41-3 imidacloprid Werkzame stof 0,31 G/KG

Actuele gebruiksvoorschriften

Beide
Startdatum Document
9-3-2018 Download
Professioneel
Startdatum Document
8-7-2011 Download

Toepassingen

Algemene instructies

Instructies zie gebruiksspecifieke gebruiksinstructies
Risicobeperkende maatregelen zie gebruiksspecifieke gebruiksinstructies
Effecten en maatregelen zie gebruiksspecifieke gebruiksinstructies

professioneel gebruik

PT18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
Toegelaten gebruik VII.2 Insecticide
Toepassingsgebieden Binnenshuis, Buitenshuis
Beschrijving toepassingsgebied IV.1. Binnen IV.1.3 Te gebruiken in: IV.1.3.1 Industriële/commerciële panden IV.1.3.2 Huishoudens/privéruimten. Keukens, woonkamers en kelders IV.1.3.3 Openbaar (bijv. ziekenhuizen, verzorgingstehuizen) IV.2 Buiten: Terrassen, stoepen, patio’s, ingangen van schuren en garages Rond gebouwen NIET te gebruiken op aarde, gazons of bloembedden IV.3.Openbaar (bijv. ziekenhuizen, verzorgingstehuizen)
Doelorganisme(n) Mieren, Wegmier, Faraomier, Spookdraaigatje, Argentijnse mier
Gebruikspecifieke instructies Het product wordt aangebracht met behulp van een geschikt gelpistool. De lege cartridge verwijderen en op veilige wijze afvoeren na voltooiing van de behandeling. Haal de cartridge uit het pistool, sluit af met de meegeleverde dop en bewaar volgens de aanwijzingen als de cartridge slechts gedeeltelijk is gebruikt. Open de tube en knijp er kleine druppeltjes lokmiddel uit, elk met een doorsnee van circa 1 cm (200 mg). Breng deze druppels langs mierenroutes aan. Sluit de tube na gebruik. Lees voor gebruik altijd het etiket of de bijsluiter en volg alle gegeven instructies op. Informeer de toelatingshouder als de behandeling niet effectief is. Breng het product niet aan in direct zonlicht of bij hittebronnen (bijvoorbeeld niet onder een radiator plaatsen). Controleer het lokaaspunt eenmaal per week. Het product is niet bedoeld voor continu gebruik.
Risicobeperkende maatregelen ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK vermijd overmatige besmetting van beschermende kleding. Niet gebruiken waar eten, voer of water verontreinigd zou kunnen raken. Lokaas buiten het bereik van kinderen en dieren houden. Was handen en blootgestelde huid voor het eten en na gebruik. Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Niet gebruiken op aarde, gazons of bloembedden. Gevaarlijk voor bijen. Bij gebruik buitenshuis dit biocide alleen aanbrengen in naden en kieren of rechtstreeks op mierennesten.Beschermen tegen bijen en het weer door te bedekken, bijvoorbeeld met een bloempot of tegel. Let erop dat de mieren dan nog wel bij het lokaas kunnen komen. Niet gebruiken op harde oppervlakken of kale grond waar mierenroutes lopen. Indien nodig opnieuw aanbrengen als de infestatie niet onder controle is gebracht. Bij gebruik rond gebouwen niet aanbrengen in de buurt van riolering. Als de te behandelen zone in verbinding staat met een opvangsysteem voor regenwater of een riool, dient u het product alleen te gebruiken op plaatsen die niet nat kunnen worden of onder water kunnen komen te staan, oftewel plaatsen die niet worden blootgesteld aan regen-, overstromings- of schoonmaakwater.
Bijzonderheden Algemeen: Buiten de gevarenzone brengen. Ligging en vervoer van het slachtoffer in stabiele positie (stabiele zijligging). Trek onmiddellijk alle verontreinigde kleding uit en voer deze veilig af. Inslikken: Spoel de mond met water. Antigifcentrum contacteren. Onmiddellijk een arts raadplegen als symptomen optreden en/of grote hoeveelheden zijn ingeslikt. In geval van verminderd bewustzijn het slachtoffer in stabiele zijligging leggen en onmiddellijk een arts raadplegen. Geen vloeistoffen toedienen of braken opwekken. De verpakking of het etiket bij de hand houden. Aanraking met de huid: Besmette kleding en schoenen uittrekken. Was de besmette huid met zeep en water. Als symptomen optreden arts raadplegen die contact kan opnemen met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) . De hulp van een arts inroepen wanneer irritatie optreedt en aanhoudt. Aanraking met de ogen: Was onmiddellijk minimaal 15 minuten met veel water, ook onder de oogleden. Opmerkingen voor arts: Symptomatisch behandelen. Bewaken: ademhaling en hartfunctie. Bij inslikken: een maagspoeling kan alleen worden overwogen in de eerste 2 uur na inname van een grote hoeveelheid. Toedienen van actieve kool en natriumsulfaat wordt echter altijd aanbevolen. Er is geen specifiek tegengif.
Voorwaarden zie algemene gebruiksinstructies
Verwijdering Geen water verontreinigen met het product of de verpakking. P501: Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving (te specifiëren).

Toepassingsmethoden

Methode Beschrijving Dosering Frequentie Verdunning
Lokaas toepassing Bij gebruik binnenshuis wordt het product aangebracht langs mierenroutes en bij gebruik buitenshuis wordt het product aangebracht in naden en kieren en langs mierenroutes op terrassen, stoepen, patio’s, ingangen van schuren en garages enz. Als het nest zich op verharde grond bevindt (tegels, beton enz.) kan het product direct in de nestingang worden aangebracht. 1 druppel van 200 mg per vierkante meter of 1 druppel van 200 mg per lengtemeter van een mierenroute. Injecteer voor de behandeling van nesten 2 gram direct in de nestingang. 1 druppel van 200 mg per vierkante meter of 1 druppel van 200 mg per lengtemeter van een mierenroute. Injecteer voor de behandeling van nesten 2 gram direct in de nestingang. 0

Niet-professioneel gebruik

PT18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
Toegelaten gebruik VII.2 Insecticide
Toepassingsgebieden Binnenshuis, Buitenshuis
Beschrijving toepassingsgebied IV.1. Binnen IV.1.3.2 Huishoudens/privéruimten. Keukens, woonkamers en kelders IV.2 Buiten: Terrassen, stoepen, patio’s, ingangen van schuren en garages IV.2.4 Rond gebouwen NIET te gebruiken op aarde, gazons of bloembedden
Doelorganisme(n) Mieren, Faraomier, Spookdraaigatje, Argentijnse mier, Wegmier
Gebruikspecifieke instructies Open de tube en knijp er kleine druppeltjes lokmiddel uit, elk met een doorsnee van circa 1 cm (200 mg). Breng deze druppels langs mierenroutes aan. Sluit de tube na gebruik. Lees voor gebruik altijd het etiket of de bijsluiter en volg alle gegeven instructies op. Informeer de toelatingshouder als de behandeling niet effectief is. Breng het product niet aan in direct zonlicht of bij hittebronnen (bijvoorbeeld niet onder een radiator plaatsen). Controleer het lokaaspunt eenmaal per week. Neem contact op met een ongediertebestrijder als u de instructies op het etiket nauwgezet heeft opgevolgd en de infestatie desondanks aanhoudt. Het product is niet bedoeld voor continu gebruik.
Risicobeperkende maatregelen Was handen en blootgestelde huid voor het eten en na gebruik. Lokaas buiten het bereik van kinderen en dieren houden. Op een veilige plaats bewaren. Niet gebruiken waar eten, voer of water verontreinigd zou kunnen raken. Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Niet gebruiken op aarde, gazons of bloembedden. Gevaarlijk voor bijen. Bij gebruik buitenshuis deze biocide alleen aanbrengen in naden en kieren of rechtstreeks op mierennesten. Beschermen tegen bijen en het weer door te bedekken, bijvoorbeeld met een bloempot of tegel. Let erop dat de mieren dan nog wel bij het lokaas kunnen komen. Niet gebruiken op harde oppervlakken of kale grond waar mierenroutes lopen. Indien nodig opnieuw aanbrengen als de infestatie niet onder controle is gebracht. Bij gebruik rond gebouwen niet aanbrengen in de buurt van riolering. Als de te behandelen zone in verbinding staat met een opvangsysteem voor regenwater of een riool, dient u het product alleen te gebruiken op plaatsen die niet nat kunnen worden of onder water kunnen komen te staan, oftewel plaatsen die niet worden blootgesteld aan regen-, overstromings- of schoonmaakwater.
Bijzonderheden Algemeen: Buiten de gevarenzone brengen. Ligging en vervoer van het slachtoffer in stabiele positie (stabiele zijligging). Trek onmiddellijk alle verontreinigde kleding uit en voer deze veilig af. Inslikken: Spoel de mond met water. Antigifcentrum contacteren. Onmiddellijk een arts raadplegen als symptomen optreden en/of grote hoeveelheden zijn ingeslikt. In geval van verminderd bewustzijn het slachtoffer in stabiele zijligging leggen en onmiddellijk een arts raadplegen. Geen vloeistoffen toedienen of braken opwekken. De verpakking of het etiket bij de hand houden. Aanraking met de huid: Besmette kleding en schoenen uittrekken. Was de besmette huid met zeep en water. Als symptomen optreden arts raadplegen die contact kan opnemen met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) . De hulp van een arts inroepen wanneer irritatie optreedt en aanhoudt. Aanraking met de ogen: Was onmiddellijk minimaal 15 minuten met veel water, ook onder de oogleden. Opmerkingen voor arts: Symptomatisch behandelen. Bewaken: ademhaling en hartfunctie. Bij inslikken: een maagspoeling kan alleen worden overwogen in de eerste 2 uur na inname van een grote hoeveelheid. Toedienen van actieve kool en natriumsulfaat wordt echter altijd aanbevolen. Er is geen specifiek tegengif.
Voorwaarden zie algemene gebruiksinstructies
Verwijdering Geen water verontreinigen met het product of de verpakking. Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Resten en niet-recycleerbare producten via een bevoegde afvalverwijderaar afvoeren. Het afvoeren van dit product, oplossingen en alle bijproducten moet te allen tijde voldoen aan de milieubeschermingsvereisten en de wetgeving betreffende de afvalverwerking, evenals aan alle regionale plaatselijke voorschriften. Vermijd de verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en contact met de bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Verpakking niet hergebruiken.

Toepassingsmethoden

Methode Beschrijving Dosering Frequentie Verdunning
Lokaas toepassing Bij gebruik binnenshuis wordt het product aangebracht langs mierenroutes en bij gebruik buitenshuis wordt het product aangebracht in naden en kieren en langs mierenroutes op terrassen, stoepen, patio’s, ingangen van schuren en garages enz. Als het nest zich op verharde grond bevindt (tegels, beton enz.) kan het product direct in de nestingang worden aangebracht. Maximaal 1 druppel van 200 mg per vierkante meter of maximaal 1 druppel van 200 mg per lengtemeter. Maximaal 1 druppel van 200 mg (1 cm doorsnee) per vierkante meter of maximaal 1 druppel van 200 mg (1 cm doorsnee) per lengtemeter van een mierenroute. Injecteer voor de behandeling van nesten 2 gram oftewel een halve tube of 10 druppels direct in de nestingang. 0

Etikettering

Component 1

Niet professioneel - Waarschuwing

Gevarenaanduidingen

Code Aanduiding
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen

Code Aanbeveling
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar ....
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

Bijzonderheden

Kindveilige sluiting Nee
Tastbare aanduiding Nee

Professioneel - Waarschuwing

Gevarenaanduidingen

Code Aanduiding
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen

Code Aanbeveling
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar ....
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

Bijzonderheden

Kindveilige sluiting Nee
Tastbare aanduiding Nee

Beide - Waarschuwing

Gevarenaanduidingen

Code Aanduiding
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen

Code Aanbeveling
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar ....
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

Bijzonderheden

Kindveilige sluiting Nee
Tastbare aanduiding Nee

Disclaimer

Dit is een samenvatting van de toelatingsgegevens. Raadpleeg voor de complete informatie altijd het wettelijk gebruiksvoorschrift en het etiket.

Terug naar overzicht